Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 30.11.2019 do 31.01.2020

Alokacja w konkursie: 153 527 500,00 zł
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na III kwartał 2020 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków IV kwartał 2020 roku.

Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata.
Wsparcie w ramach planowanego konkursu będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej: tj. przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.  Przychody te liczone są od daty zapłaty ostatniego wydatku w projekcie. Przychody te nie mogą pochodzić od jednostek powiązanych. Zależność zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”:(str 30 regulaminu konkursu); w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

Na co?
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 
Typ Beneficjenta:
- Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
Intensywność wsparcia:
-Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
-Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Kwota wsparcia:
- Minimalna kwota wsparcia: 30.000 PLN 
- Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2.000.000 PLN (DOTACJA)
- Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3.000.000 PLN
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
Wartość projektu:
- Minimalna wartość projektu: 50.000 PLN
- Maksymalna wartość projektu: 13.000.000 PLN
- (Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.000.000 PLN)
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania
Uwaga w przypadku budowy niezbędne prawomocne pozwolenie na budowę.

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od do 2020r.
Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 92 617 864,02 PLN

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym
jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby
lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Typy projektów podlegające wsparciu:
- przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz)
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej
- budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE

Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
- Średnie przedsiębiorstwa: 55%
- Duże przedsiębiorstwa: 45%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw
- modernizacja małych elektrowni wodnych
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%


Działanie 1.2 Badania celowe
Termin naboru: marzec 2020r

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz, usług doradczych świadczonych wyłącznie na potrzeby projektu.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

Na badania przemysłowe:
-Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 %
-Średnie przedsiębiorstwa: 60 %
-Duże przedsiębiorstwa: 50 %

Na eksperymentalne prace rozwojowe:
-Mikro-, małe przedsiębiorstwa:45 %
-Średnie przedsiębiorstwa:35 %
-Duże przedsiębiorstwa: 25 %

Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 80 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

1. KOSZTY ZAKUPU EKSPERTYZ/ANALIZ/BADAŃ
2. ZAKUP USŁUG DORADCZYCH
3. NIERUCHOMOŚCI- amortyzacja w okresie realizacji
4. KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
5. KOSZTY WIEDZY I PATENTÓW
6. WYNAGRODZENIA
7. KOSZTY POŚREDNIE
8. DODATKOWE KOSZTY OGÓLNE I INNE KOSZTY OPERACYJNE, W TYM KOSZTY MATERIAŁÓW, DOSTAW I PODOBNYCH PRODUKTÓW, PONOSZONE BEZPOŚREDNIO W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.
Działanie 12.1. Edukacja Przedszkolna
Termin naboru wniosków:  luty 2020
Na co?
W ramach Działania wspierana będzie:

- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
- Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

DOFINANSOWANIE:

1.Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
2.Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: Brak ograniczeń (uzależniony od obrotu firmy za ostatni zamknięty rok obrotowy)

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

•w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
•w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Grupa docelowa:

a) Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
b) Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
c) Nauczyciele zatrudnieni w OWP.
d) Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym specjalne i integracyjne z terenu woj. lubelskiego.

W ramach Działania 12.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola
b) inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w partnerstwie z ww.


Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (Żłobki)
Termin: 2020r
celem Działania 9.4, którym jest upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie ilościowym, jak i jakościowym. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprawia szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Działanie ma na celu zwiększenie szans na utrzymanie pracy osobom, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3. Działanie ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w związku z przerwą związaną z macierzyństwem.

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
a) żłobków, b) klubów dziecięcych, c) usług dziennych opiekunów (w tym sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna),

W tym:
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna;
b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki), możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna (za wyjątkiem działań wykluczonych dla tej formy opieki) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:
− w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;
− w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
− w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości: minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;
− w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości: minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Wkład własny może pochodzić ze środków resortowego Programu „Maluch+” na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do współpracy