Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 30.11.2019 do 31.01.2020
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na III kwartał 2020 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków IV kwartał 2020 roku.

Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata.
Wsparcie w ramach planowanego konkursu będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej: tj. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.  Przychody te liczone są od daty zapłaty ostatniego wydatku w projekcie. Przychody te nie mogą pochodzić od jednostek powiązanych. Zależność zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”:(str 30 regulaminu konkursu). w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

Alokacja w konkursie: 153 527 500,00 zł
Na co?
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 
Typ Beneficjenta:
- Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
Intensywność wsparcia:
-Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
-Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Kwota wsparcia:
- Minimalna kwota wsparcia: 30.000 PLN 
- Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2.000.000 PLN (DOTACJA)
- Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3.000.000 PLN
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
Wartość projektu:
- Minimalna wartość projektu: 50.000 PLN
- Maksymalna wartość projektu: 13.000.000 PLN
- (Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.000.000 PLN)
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania
*w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania


Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 30.09. – 15.11.2019 (do godz. 15.00)
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na: III kwartał 2020
Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie: 45 057 600,00 PLN

CEL DZIAŁANIA:
Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Głównym celem Działania 5.1 jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie dokonywana jest na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element projektu).

Obszar realizacji projektu:
Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Na co?
W ramach Działania wspierane będą:

1.    Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach.
2.    Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa.
3.    Budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).
Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

DOFINANSOWANIE:
1.Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
- Średnie przedsiębiorstwa: 55% 
- Duże przedsiębiorstwa: 45%

2.Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowanych:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 35%
- Średnie przedsiębiorstwa: 45%
- Duże przedsiębiorstwa: 55%

3.Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

4.Maksymalna wartość projektu:
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: brak ograniczeń kwotowych
- dla dużych przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro

5.Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: brak ograniczeń kwotowych

6.Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: brak ograniczeń kwotowych

7.Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 10 000 PLN

8.Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP:  500 000 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 1 000 000 PLN

TYP BENEFICJENTA:
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki


Działanie 3.5 Bon na doradztwo
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 28.10.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. do godz. 15:00:00:
Na co?
W ramach Działania udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:
– prawa własności intelektualnej
– zarządzania wzornictwem przemysłowym
– prawa zamówień publicznych
– optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
– procesów przekształceniowych spółek
- jakość.
Typ Beneficjenta:
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 PLN
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:
- mającej charakter pomocy publicznej: 50%
- mającej charakter pomocy de minimis: 80%

Zakup usług doradczych o charakterze specjalistycznym od podmiotów zewnętrznych na rzecz Beneficjentów w zakresie m.in.:
− prawa własności intelektualnej
− prawa zamówień publicznych
− optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
− procesów przekształceniowych spółek poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej
− wzmocnienia procesów sprzedaży
− usług HR służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR
− prowadzenia działalności gospodarczej w początkowej jej fazie, rozwoju produktu/usługi oraz umocnienia pozycji rynkowej
− internacjonalizacji sprzedaży
− automatyzacji produkcji przedsiębiorstwa
− monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
− uzyskiwania certyfikatów jakości
− wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością
− oceniania procesów sprzedaży
− wyszukania i oceny potencjalnych partnerów dystrybucyjnych i produkcyjnych
− nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej
− pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych
− wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT
− wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów
− rozwijania produktów i usług w sektorze kreatywnym
− uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
− monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej
− zakładania firm typu spin - off (przedsiębiorczość akademicka)
− komercjalizacji wyników badań
− audytu technologicznego
− pomocy w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, kredyty)
− wdrażania nowych usług i produktów
− pośredniczenia w kontaktach między przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy)
− pomocy we wdrażaniu eko – innowacji.
Wydatek ten zostanie uznany za wydatek kwalifikowalny pod warunkiem, że powyższe usługi doradcze zostaną zakupione od osób trzecich niepowiązanych z wnioskodawcą na podstawie faktury, wystawionej przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w uzasadnionych przypadkach także na podstawie umowy cywilno-prawnej - umowa zlecenia).
Dodatkowo kosztem kwalifikowalnym będzie wyłącznie zakup usługi doradczej przeprowadzony od podmiotów posiadających minimum 3-letnie doświadczenie udokumentowane referencjami z przeprowadzonych usług doradczych.


Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: styczeń 2020r.
Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 92 617 864,02 PLN

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym
jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby
lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Typy projektów podlegające wsparciu:
- przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz)
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej
- budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE

Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
- Średnie przedsiębiorstwa: 55%
- Duże przedsiębiorstwa: 45%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%

Typy projektów podlegające wsparciu:
- budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw
- modernizacja małych elektrowni wodnych
Intensywność pomocy:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
- Średnie przedsiębiorstwa: 70%
- Duże przedsiębiorstwa: 60%
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: wrzesień / październik
Na co?
1. Projekty w zakresie:
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,
d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania  10 dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
j) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych:
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b) kursów umiejętności zawodowych,
c) innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
3. Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.
Typ Beneficjenta:
1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:
a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub prze-kwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER; oraz ich organy prowadzące
2. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.
Intensywność wsparcia:
Typ projektu nr 1: 95%
Typy projektów nr 2-3: 90%
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 85%.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 051 430,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 

Serdecznie zapraszamy do współpracy