Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: grudzień 2019 / styczeń 2020
Na co?
Projekty polegające na:
1. Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój produktów i Usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
3. Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
4. Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 

Typ Beneficjenta:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na obszarach funkcjonalnych:
•    MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska,
•    MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień,
•    MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn,
•    MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie.
Intensywność wsparcia:
Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Kwota wsparcia:
Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 000 000,00 PLN
Działanie 1.5 Bon na innowacje
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: luty / marzec:

Na co?
1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
2. Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
- opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
- opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
- testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Typ Beneficjenta:
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
Intensywność wsparcia:
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie: 85%
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 15 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 15 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: bez ograniczeń
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: bez ograniczeń
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: maj / czerwiec:

Na co?
Projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.

Typ Beneficjenta:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Intensywność wsparcia:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - 80%
Kwota wsparcia:
Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna kwota wsparcia: 120 000,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 150 000,00 PLN

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: maj / czerwiec:

Na co?
1. Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:
a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego.
2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:
a) regionalne programy zdrowotne(w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
b) programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)

Typ Beneficjenta:
-Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
-Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych.
-Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
-Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące.
-Pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.
Intensywność wsparcia:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 95%
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 85%.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 3 702 723,51 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (Pomoc na utworzenie Żłobka)
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: czerwiec / lipiec:

Na co?
1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
a) żłobków,
b) klubów dziecięcych,
c) usług dziennych opiekunów,
d) usług niani.
2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
b) staże i praktyki zawodowe,
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.

Typ Beneficjenta: 
-Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
-Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
-Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
-Organizacje pozarządowe.
Intensywność wsparcia:
95%, a w przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 051 430,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: wrzesień / październik:

Na co?
Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
b) staże i/lub praktyki zawodowe,
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,
f) wspieranie mobilności zawodowej m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Typ Beneficjenta:
-Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy.
-Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.
-Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
-Pracodawcy.
Intensywność wsparcia:
95%, a w przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 051 430,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: wrzesień / październik:

Na co?
1. Projekty w zakresie:
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,
d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania  10 dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy ,
i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
j) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych:
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b) kursów umiejętności zawodowych,
c) innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
3. Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

Typ Beneficjenta:
1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:
a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub prze-kwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;
oraz ich organy prowadzące
2. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.
Intensywność wsparcia:
Typ projektu nr 1: 95%
Typy projektów nr 2-3: 90%
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 85%.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 051 430,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

Działanie 3.5 Bon na doradztwo
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: październik / listopad:

Na co?
W ramach Działania udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:
– prawa własności intelektualnej
– zarządzania wzornictwem przemysłowym
– prawa zamówień publicznych
– optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
– procesów przekształceniowych spółek
- jakość.

Typ Beneficjenta:
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
Intensywność wsparcia:
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie: 50%
Kwota wsparcia:
Maksymalna kwota wsparcia: 30.000 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 10.000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 80.000 PLN
(Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60.000 PLN)Działanie 1.2 Badania celowe
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: luty / kwiecień

Na co?
W ramach Działania 1.2 „Badania celowe” wspierane będą projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.
Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Typ Beneficjenta:
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże
Intensywność wsparcia:
na badania przemysłowe:
Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80%
Średnie przedsiębiorstwa: 75%
Duże przedsiębiorstwa: 65%
Na eksperymentalne prace rozwojowe:
Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%
Średnie przedsiębiorstwa: 50%
Duże przedsiębiorstwa: 40%
Kwota wsparcia:
Minimalna kwota wsparcia: 20.000 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3.000.000 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 80.000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 5.000.000 PLN

Serdecznie zapraszamy do współpracy