Działanie 12.1. Edukacja Przedszkolna
Termin naboru wniosków:  od 24 czerwca 2020r
Na co?
W ramach Działania wspierana będzie:
- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
- Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

DOFINANSOWANIE:

1.Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
2.Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: Brak ograniczeń (uzależniony od obrotu firmy za ostatni zamknięty rok obrotowy)

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

•w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
•w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 15% wydatków kwalifikowanych;
•w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Grupa docelowa:

a) Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
b) Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
c) Nauczyciele zatrudnieni w OWP.
d) Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym specjalne i integracyjne z terenu woj. lubelskiego.

W ramach Działania 12.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola
b) inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w partnerstwie z ww.


Program Operacyjny Polska Wschodnia
 DZIAŁANIE 1.4  „WZÓR NA KONKURENCJĘ”  Etap I

 Składanie wniosków I Etap:   grudzień 2020 do grudzień 2021

Dla kogo:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.
1.Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.
2. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
3. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Poziom i kwota wsparcia:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
 
Po realizacji I etapu możemy wnioskować o wdrożenie naszej strategii w ramach II etapu aplikowania ( max. 3 mln złotych)

Program Operacyjny Polska Wschodnia
DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ” ETAP II
Składanie wniosków:   od 30 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. (konkurs podzielony na 15 rund)

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone. Na wdrożenie innowacji produktowej.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 II etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Poziom i kwota wsparcia:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 250 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:
1) na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (DE MINIMIS)
2) na koszty realizacji inwestycji początkowej 70 %

Koszty kwalifikowalne obejmują:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2) koszty realizacji inwestycji:
•    nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Okres realizacji projektu  nie może przekraczać 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Program Operacyjny Polska Wschodnia
 DZIAŁANIE 1.5 Wsparcie na kapitał obrotowy MŚP
Składanie wniosków:  czerwiec 2020r

   
Źródło finansowania: działanie 1.5.
    Wsparcie na kapitał obrotowy MŚP, Program Polska Wschodnia (EFRR)
    Budżet wsparcia - 500 mln zł;
    Forma wsparcia: dotacja;
    Beneficjent: średnie* przedsiębiorstwo
    Przeznaczenie pomocy: wsparcie na pokrycie kosztów kapitału obrotowego, czyli na pokrycie wydatków związanych między innymi z niezbędnymi opłatami (za media, gaz, prąd, paliwo), najmem powierzchni czy zakupem towarów – materiałów, półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji czy ubezpieczeniem działalności;
    Instytucja udzielająca pomocy: PARP;
    Planowane uruchomienie: czerwiec 2020 roku;

Pomoc będzie udzielana do 31 grudnia 2020 roku (data końcowa zawarcia umowy o dofinansowanie).
*(mikro i małe mogą się ubiegać o komplementarną pomoc w Regionalnych Programach)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
DZIAŁANIE 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój  ETAP I
Składanie wniosków:   od 20.03.2019 do 30.09.2020

Dla kogo:  mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co:
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Wykonawcą usługi,  są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn zm.);
lub
b. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
c. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
d. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);lub
e. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Forma pomocy:
Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

Poziom i kwota wsparcia:
Do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 130 000 000,00 zł.
1.Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł.
2.Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne obejmują: koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (innowacja).

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.


Serdecznie zapraszamy do współpracy