3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój
Nabór wniosków od 01.06.2020 do 30.12.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu marzec 2021 r.
Miejsce składania wniosków Bank Gospodarstwa Krajowego
Sposób składania wniosków:
Konkurs podzielony jest na rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:
 od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);
 od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);
 od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
 od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
 od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
 od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
 od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7).

Wnioskodawca
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1402 z późn. zm.) Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
- zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
- zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
- pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
- wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
- koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.
Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w Regulaminie konkursu oraz odrębnych przepisów.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 350 mln zł


Program Operacyjny Polska Wschodnia
DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ” ETAP II
Składanie wniosków:   od 30 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. (konkurs podzielony na 15 rund)

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone. Na wdrożenie innowacji produktowej.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 II etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Poziom i kwota wsparcia:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 250 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:
1) na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (DE MINIMIS)
2) na koszty realizacji inwestycji początkowej 70 %

Koszty kwalifikowane obejmują:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2) koszty realizacji inwestycji:
•    nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Okres realizacji projektu  nie może przekraczać 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej ETAP 2
ogłoszenie konkursu 27 czerwca 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 31 lipca 2019 r.
zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2021r.

•    Maksymalne dofinansowanie 1 000 000 zł
•    Wkład własny minimum 15%

Celem konkursu jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych (1Etapu), chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
•    na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
•    wynagrodzenie pracy personelu projektu
•    zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
•    organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
ogłoszenie konkursu 2 marca 2021 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 7 kwietnia 2021 r.
zakończenie naboru wniosków 27 maja 2021r.

Na co: Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.Serdecznie zapraszamy do współpracy