Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych (Chełm, Biała Podlaska, Puławy, Zamość) jako ważnych ośrodków wzrostu województwa lubelskiego.

Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych jako ważnych ośrodków wzrostu województwa lubelskiego:
•    MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska,
•    MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień,
•    MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn,
•    MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie.


Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych

Tryb konkursowy

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z:  
- założeniem nowego zakładu lub;
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Ocena wniosków: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych.
Typ Beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na obszarach funkcjonalnych Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa
Intensywność wsparcia:
Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Kwota wsparcia:
Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN
Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 000 000,00 PLN

Zapraszamy do współpracy