Program szkolenia

PAMIĘTAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

 • źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.

 • źródła prawa krajowego

 • stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

 • jednostki sektora finansów publicznych i ich związki

 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 • podmioty (instytucje) prawa publicznego

 • zamawiający sektorowi:

 • podmioty spoza sektora finansów publicznych

 • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)
4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

 • jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?

 • jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?

 • jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?

 • jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?

 • szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień

 • zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)

 • zamówienia udzielane w częściach

 • jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)

 • jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?

 • uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

 • tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

 • zapytanie o cenę

 • zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

 • kiedy należy się wyłączyć z postępowania?

 • osoby podlegające wyłączeniu

 • jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?

 • odpowiedzialność karna

 • odpowiedzialność dyscyplinarna

 • jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

 • zasady udostępniania informacji o postępowaniu

 • kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

 • jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

 • zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)

 • kodeksowa teoria doręczenia

9Aa.  Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami.
b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
− Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
− Strona internetowa,
− Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

h) Mini portal e-zamówienia UZP:

 1. Omówienie instrukcji użytkowania portalu,

 2. Logowanie do portalu,

 3. Kroki postępowania zamawiającego,

 4. Kroki postępowania wykonawcy,

 5. Formularze zamawiającego,

 6. Formularze wykonawcy,

 7. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

 • dialog techniczny

 • jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
- jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

 • podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

 • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia

 • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?

 • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne

 • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)

 • jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

 • funkcja warunków udziału w postępowaniu

 • zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu

 • jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

 • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

 • korzystanie z zasobów innych podmiotów.

 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 • warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu

 • warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu

 • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

 • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu

 • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

 • przesłanki związane z danym postępowaniem

- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

 • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu

 • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania

 • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia

 • warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

 • warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

 • warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

 • istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych

 • formy wnoszenia

 • gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne

 • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?

 • kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?

 • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 • niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?

 • jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

 • ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 • jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?

 • jak udostępniać specyfikację?

 • jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?

 • jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?

 • warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

 • otwarcie ofert

 • oferty złożone po terminie

 • zmiana i wycofanie oferty

 • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?

 • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?

 • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?

 • powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)

 • przedłużenie terminu związania ofertą

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

 • oferta jako oświadczenie woli

 • treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji

 • jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)

 • wyjaśnianie treści oferty

 • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?

 • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

 • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)

 • warsztaty pisania ofert

 • warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

 • poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem

 • jak złożyć odwołanie lub przystąpienie?

 • jak złożyć skargę do sądu?

 • procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

 • forma umowy

 • jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?

 • jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?

 • okres na jaki może zostać zawarta umowa

 • jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).

 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)

 • rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

 • warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie

 • załączniki do protokołu

 • jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

24. Elektronizacja zamówień publicznych od 10.2018r.

 • Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).

 • Podpis elektroniczny.

 • Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.

 • Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.

 • Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.

 • Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:

- wymagania techniczne;

- wymagania bezpieczeństwa danych;

 • Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:

- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;

- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;

- złożenie oferty;

- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;

- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;

-uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;

-obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);

-podpisanie umowy;

-faktury elektroniczne.

 • Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.

 • ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.

 • ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..

 • Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedzę na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli. 

Cel szkolenia

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ). Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

Umiejętności: Nabycie umiejętności realizacji postępowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Postaw społecznych: Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

Metodyka

KURS KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM, 30 GODZINNY REALIZOWANY W CIĄGU 4 DNI.

W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).

Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).

W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.

Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp

Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.

Trener

Krzysztof Puchacz

Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse publiczne” (autor artykułów i komentarzy eksperckich), stały wykładowca na Forum Przetargów Publicznych, największej konferencji w Polsce dotyczącej tematyki zamówień publicznych, autor monografii: „Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowa ustawa o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie nowych regulacji” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Kontrola zamówień publicznych” wyd. PRESSCOM, „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - komentarz, przykłady, dokumentacja" wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" wyd. ODDK Gdańsk, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki" wyd. ODDK Gdańsk, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach” wyd. WOLTERS KLUWER i wiele więcej. Jest Akredytowanym Ekspertem ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011) otrzymał Certyfikaty podstawowy i zaawansowany ACL (program do wykrywania oszustw finansowych), ukończył roczny kurs finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie .

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w Kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z Kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed Kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu - uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania Kursu zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN KURSU

1-4 dzień

 • godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
 • godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

Miejsce szkolenia

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin