Program szkolenia

1)  Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

a)  Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b)  Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c)  Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
d)  Składniki systemu informacji zarządczej - planowanie, kontrola, kierowanie
e)  Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności

2)  Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej

a)  Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
b)  Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
c)  Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
d)  Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
e)  Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma

3)  Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

a)  Rachunek kosztów zmiennych
b)  Rachunek kosztów standardowych
c)  Rachunek kosztów działań
d)  Inne modele rachunku kosztów

4)  Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

a)  Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządcze
b)  Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
c)  Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
d)  Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - przewaga względem tradycyjnego rachunku kosztów działań, zakres zastosowań
e)  Budżetowanie w systemach rachunku kosztów działań
f)  Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

5)  Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

a)  Obszary controlingu funkcyjnego
b)  Podstawowe uwarunkowania controlingu: projektów, działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, personalnego, marketingu i sprzedaży, projektów inwestycyjnych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • właściciele firm chcący uzyskać informację o sposobie oceny poszczególnych jednostek wchodzących w skład ich przedsiębiorstw

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia.
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych.
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności.
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów.

Metodyka

 • wykłady,
 • analiza przypadków,
 • ćwiczenia zespołowe,
 • konsultacje

Trener

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne (ponad 150 projektów).  Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem ponad 200 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu zarządczego. Kierownik kilku i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin