Program szkolenia

1. Aktualne przepisy prawa regulujące kwestie związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków oraz ich dokumentacją :

a) Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami

b) przepisy p.poż.

c) kodeks cywilny

2. Dokumentacja budynku:

a) dokumentacja techniczna:

 • dokumentacja budowy i powykonawcza
 • dokumenty i decyzje dotyczące obiektu oraz instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania,
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.

b) dokumentacja eksploatacyjna:

 • plany remontowe i grafiki obsługi nieruchomości
 • dokumenty związane z realizacja robót budowlanych
 • dokumentacja formalno-prawna
 • umowy eksploatacyjne i umowy na roboty budowlane

3. Książka obiektu budowlanego

a) cel prowadzenia książki obiektu budowlanego

b) zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

4. Procedura postępowania z dokumentacją:

a) przejęcie nieruchomości (inwentaryzacja z natury)

b) przejęcie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (inwentaryzacja dokumentacji)

c) uporządkowanie i skatalogowanie

d) weryfikacja kompletności dokumentacji oraz weryfikacja merytoryczna

e) aktualizacja lub odtworzenie

f) przechowywanie i nadzór

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

a) obiektu budowlanego,

b) dokumentacji obiektu budowlanego

6. Zasady i procedury obiegu i archiwizacji dokumentacji:

a) Obieg dokumentów w firmie,

b) Zasady archiwizacji dokumentów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem obiektów budowlanych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy zarówno osób obsługujących nowoczesne obiekty budowlane, biurowe, obiekty handlowe, hotele, magazyny logistyczne, zakłady produkcyjne, a także budynki mieszkalne niezależnie od formy własności i ich wielkości.

Cel szkolenia

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentacją obiektu budowlanego powinni dysponować.
 • Powiemy jakie znaczenie ma inwentaryzacja obiektu budowlanego, jak i po co ją się robi.
 • Wskażemy jak praktycznie wykorzystywać podsiadaną dokumentację.
 • Podamy wskazówki dotyczące katalogowania i archiwizowania dokumentacji
 • Powiemy jak i po co prowadzi się książkę obiektu budowlanego.

Metodyka

Czy wiesz:

  • co wchodzi w skład dokumentacji budynku?
  • po co robi się inwentaryzację obiektu i jego dokumentacji technicznej?
   • co w praktyce dają harmonogramy prac eksploatacyjnych?
    • po co robi się grafiki obsługi nieruchomości?
     • na czym polega wykonanie inwentaryzacji budynku?
      • jakie są zasady postępowania z dokumentacja budynku?

       Zarządzanie nieruchomościami opiera się na dokumentacji, wymaga dokumentacji, tworzy dokumentację. Całokształt działań związanych z obsługą formalną i techniczną obiektu budowlanego jest związany z dokumentacją obiektu. Nie ma takiej czynności, która by nie wymagała dokumentacji, która by nie tworzyła dokumentacji. Stąd postępowanie z dokumentacją, przy obsłudze nieruchomości, jest kluczowym zadaniem osób obsługujących nieruchomość. Osoby obsługujące nieruchomość powinny wiedzieć jaką dokumentacją powinny dysponować, jak ją uzupełnić lub odtworzyć, oraz jaką dokumentację powinny tworzyć w trakcie eksploatacji nieruchomości. Szkolenie przybliży Państwu powyższe zagadnienia, da wskazówki dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji i archiwizacji dokumentacji. Powiemy też jak duże znaczniejsze ma dokumentacja dla obrony naszych interesów w sytuacjach kryzysowych.

       Trener

       Michał Substyk

       Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

       Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

       Organizacja szkolenia

       Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

       Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

       Harmonogram szkolenia / 1 dzień

       • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
       • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
       • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
       • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
       • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

       Miejsce szkolenia

       MS TEAMS

       Szkolenie on-line