Program szkolenia

1. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
2. Podpis elektroniczny.
4. Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
5. Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.
6. Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).
6. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.
7. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:
 - wymagania techniczne;
 - wymagania bezpieczeństwa danych;     
8. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;
- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;
- złożenie oferty;
- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;
- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;
- uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;
- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;
- obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);
- podpisanie umowy;
- faktury elektroniczne.
9. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.     
10. ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.
11. ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..
12. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Adresaci szkolenia

Zamawiający oraz wykonawcy.

Cel szkolenia

W celu pełnej implementacji dyrektyw 2014/24/UE (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz 2014/25/UE (tzw. dyrektywa sektorowa) od 18 października 2018 r. zamówienia publiczne w Polsce objęte zostaną obowiązkową elektronizacją, aby ułatwić ubieganie się o udzielenie zamówień wykonawcom spoza terytorium Polski. Jednocześnie polscy wykonawcy już w chwili obecnej mogą ubiegać się o udzielenie zamówień publicznych w wielu krajach UE w formule elektronicznej. Nowelizacja przewiduje co do zasady rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Istotną zmianą, która się z tym wiąże, jest zastąpienie licznych dokumentów składanych przez wykonawców jednym elektronicznym oświadczeniem JEDZ /ESPD/. Można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z małą rewolucją, jeśli chodzi o formę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ubiegania się o zamówienia publiczne w drodze elektronicznej. Nowe przepisy wymagają od wykonawców obowiązkowego posługiwania się podpisem elektronicznym oraz elektronicznego przekazywania dokumentów w postępowaniach. Wykonawcy i zamawiający już dziś muszą zacząć przygotowywać się do nowych regulacji, bowiem zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej wymaga sporego nakładu czasu.

Trener

Trener

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./