Program szkolenia

1. Budżet nieruchomości – zasady jego konstruowania, elementy składowe, różnice pomiędzy spółdzielczością, wspólnotami, własnością komunalną, prywatną, oraz najmem.

a) obowiązujące zasady i przepisy prawa w zakresie ustalania opłat eksploatacyjnych na utrzymania nieruchomości,

b) czynsz najmu w zależności od charakteru przeznaczenia lokalu,

c) opłaty za zajmowanie loku bez tytułu prawnego.

2. Zasady ustalania kosztów:

a) utrzymania i eksploatacji dla różnych nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna, komunalna),

b) utrzymania i eksploatacji dla lokali o różnym statusie prawnym (własność, spółdzielcze prawo własnościowe, spółdzielcze prawo lokatorskie, najem, lokale zajmowane bez tytułu prawnego),

c) utrzymania i eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania,

d) utrzymania i eksploatacji i utrzymania lokali, w tym opłaty niezależne od właściciela,

e) opłaty za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

3. Źródła finansowania:

a) opłaty eksploatacyjne,

b) pożytki z nieruchomości wspólnej,

c) przychody z nieruchomości,

d) przychody z innej działalności.

4. Wpływ pożytków z nieruchomości wspólnej i przychodów z działalności gospodarczej na wysokość ustalanych opłat eksploatacyjnych i innych opłat.

5. Niedobory i nadwyżki budżetu i ich wpływ na kalkulację i wysokość opłat eksploatacyjnych.

6. Struktura i różnice opłaty eksploatacyjnej:

a) w spółdzielniach mieszkaniowych,

b) wspólnotach,

c) własności prywatnej,

d) najmie i użytkowaniu lokalu bez tytułu prawnego.

7. Obowiązkowe i nieobowiązkowe regulacje dotyczące opłat eksploatacyjnych:

a) uchwały,

b) regulaminy,

c) umowy.

8. Budżet nieruchomości, czyli podstawa prawidłowego uchwalania opłat eksploatacyjnych i czynszu najmu

a) plan finansowo-gospodarczy spółdzielni,

b) plan gospodarczy we wspólnocie,

c) budżet dla jednostek komunalnych i własności prywatnej.

9. Różnice pomiędzy odpisem na fundusz remontowy tworzony zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub w oparciu o odpowiedni zapis statutu, a opłatą eksploatacyjną – fundusz remontowy, uchwalaną przez Radę Nadzorczą.

a) pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) nadwyżka bilansowa netto.

10. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym.

a) podstawy prawne w zależności od rodzaju nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty zasób prywatny i komunalny),

b) wydatkowanie środków w zależności od rodzaju nieruchomości (części wspólne, indywidualne lokale, majątek spółdzielni lub właściciela nieruchomości, remonty infrastruktury technicznej).

11. Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych z funduszu remontowego, oraz dokumentowanie wydatków funduszu remontowego w zależności od stanu prawnego nieruchomości, a podstawy prawne ich ponoszenia.

12. Zmiany w prawie budowlanym.

a) zmiany pojęć „obiekt budowlany”, „budynek” itp.

b) zmiany w zakresie obowiązków dotyczących zgłoszeń prac, pozwoleń na budowę i wykonywania prac bez obowiązku ich legalizacji,

c) wpływ obowiązku legalizacji robót budowlanych, lub jego braku na możliwości przeprowadzania w ramach funduszu remontowego.

13. Źródła finansowe i celowe, z jakich można i powinno się pokrywać koszty i nakłady na:

a) remonty, modernizacje, ulepszenia, przebudowy, rozbudowy itp.,

b) koszty konserwacji, usuwania awarii.

14. Skutki finansowe w związku z prowadzoną gospodarką remontową i modernizacyjną i prowadzoną ewidencją wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • władz spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządów, zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych,
 • właścicieli, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości o innym przeznaczeniu
 • zarządców nieruchomości komunalnych.

Cel szkolenia

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z różnych przepisów prawa oraz umiejętności w zakresie ustalania kosztów od statusu prawnego nieruchomości ( spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna i komunalna. Przedstawienie skutków finansowych prowadzonej gospodarki remontowej. Omówione zostaną podstawy prawne i zasady tworzenia funduszu remontowego oraz dysponowania środkami na nim zgromadzonymi ,a także omówione zostaną zmiany w prawe budowlanym a w szczególności w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub ich wykonywania bez konieczności legalizacji i ich wpływ na dysponowanie środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym.

Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu dzięki zdobytej wiedzy w zakresie podstaw prawnych rządzących finansami nieruchomości, w sposób kompetentny będzie ustalał koszty oraz źródła finansowania, 

Metodyka

Czy wiesz:

 • Czym się różnią koszty utrzymania i eksploatacji utrzymania i eksploatacji mienia  przeznaczonego do wspólnego korzystania, utrzymania i eksploatacji i utrzymania lokali, w tym opłaty niezależne od właściciela i jaki jest ich wpływ na ilość i wysokość opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu oraz opłat za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego?
 • Czym się różnią pojęcia „pożytki z nieruchomości wspólnej”, a przychody z nieruchomości i przychody z innej działalności?
 • Jaki jest wpływ „pożytków z nieruchomości wspólnej” i przychodów z działalności gospodarczej, na wysokość ustalanych opłat eksploatacyjnych i innych opłat oraz kogo powinny dotyczyć?
 • Jaka powinna być struktura opłaty eksploatacyjnej?
 • Jakie są zasady i podstawy prane tworzenia funduszu remontowego?
 • Jak są skutki finansowe w związku z prowadzoną gospodarką remontową i modernizacyjną i prowadzoną ewidencją wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat gospodarki finansowej nieruchomości, a w tym konstruowania budżetu, jego elementów w zależności od stanu prawnego nieruchomości, jej struktury prawnej i własnościowej. Wskazane zostaną przepisy prawa regulujące tworzenie budżetu i gospodarowanie środkami w zależności od rodzaju nieruchomości. Powiemy o znaczeniu pożytków i innych przychodów dla budżetu nieruchomości. Położony zostanie nacisk na kwestie zwiane z tworzeniem funduszu remontowego i dysponowaniem środkami zgromadzonymi na nim.

Trener

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa