Program szkolenia

dzień I

1. Obowiązki instytucji publicznej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami – systematyzacja zasad i przepisów. 

 • Prawo ochrony środowiska -  zakres przedmiotowy;  adresaci przepisów. Pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska. Urząd jako podmiot korzystający ze środowiska.  
 • wpływ przepisów prawa miejscowego na podmioty korzystające ze środowiska.
 • Uzyskiwanie zezwoleń i pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Zwolnienia.
 • Zgłoszenia instalacji z zakresu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
 • Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

2. Postępowanie z SZWO i F-gazami

 • Pojęcie SZWO i f-gazów, operator
 • karty urządzenia i systemu ochrony p-poż.
 • raportowanie do CRO.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Rodzaje opłat
 • terminy i  właściwe organy
 • naliczanie opłat – stawki, obowiązek samonaliczania.
 • decyzje o wymiarze należnej opłaty

4. prawo wodne i opłaty za usługi wodne w działalności urzędu.

 • Pomiary i  płatność. Reklamacje.
 • Utrata naturalnej retencji – czy urząd może być adresatem decyzji?        

Dzień II

5. Zasady gospodarowania odpadami

 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa odpadowego (odpad. Posiadacz i wytwórca odpadu. MPD – miejsce prowadzenia działalności).
 • klasyfikacja odpadów (podstawy prawne, metodologia klasyfikacji odpadów,
 • nadawanie kodów)
 • magazynowanie odpadów –pojęcie magazynowania i wstępnego magazynowania. Wytwórca jako wstępnie magazynujący posiadacz odpadów.
 • Gospodarowanie odpadami – wytwarzanie, zbieranie, transport, przekazywanie odpadów. Przetwarzanie odpadów i przetwarzanie poza instalacjami. Odpowiedzialność przekazującego.
 • Urząd jako wytwórca odpadów komunalnych i innych niż komunalne.
 • Zasady i terminy magazynowania odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych wynikające z ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ws. magazynowania odpadów.

6. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

 • Ewidencja odpadów – zasady i zwolnienia
 • karta ewidencji odpadu wersja papierowa i BDO
 • sprawozdawczość odpadowa: sprawozdania z wytworzenia odpadów, sprawozdania z pozostałych obszarów, sprawozdania zbierających (jeśli dotyczy)

7. BDO – informacje praktyczne

 • Wpis do BDO
 • Tworzenie kart w BDO (KEO, KPO, KPOK)
 • uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników (nadawca, przyjmujący, transportujący)
 • odrzucanie i korekta kart (KPO, KPOK)
 • sprawozdawczość on line -  tworzenie sprawozdań, uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników
 •  uprawnienia kontrolne.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do :

 • pracowników administracji publicznej
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • specjalistów ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Metodyka

 • Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

Trener

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Novotel Wrocław City

Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław