Program szkolenia

Moduł I -Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

 • Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.

 • Granica nieruchomości wspólnej

 • Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II – Zarząd wspólnoty

 • Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków

 • Kontrola działalności zarządu

Moduł III – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

 • obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,

 • odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł IV - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

 • rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów,

 • rola służb obsługujących nieruchomość,

 • rola dokumentacji i jak ją archiwizować.

Moduł V – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 • planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,

 • planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł VI - Przygotowanie do zebrania

 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy

 • plan gospodarczy

 • projekty uchwał

  Moduł VII - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania

  • prowadzenie zebrania oraz głosowanie wniosków i uchwał

  • protokół z zebrania

  • działania po zebraniu

  Moduł VIII – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

  • zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,

  • grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,

  • dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

   Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

   Adresaci szkolenia

   Szkolenie skierowane jest:

   • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi oraz
   • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

   Cel szkolenia

   Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

   Wiedzy i umiejętności oraz postaw społecznych: Przedstawienie Uczestnikom podstaw prawnych regulujących wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki. Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), co przyczyni się do udoskonalenia ich umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład i przyczyni się do działania zgodnie z prawem i wyeliminowania niepotrzebnego ryzyka z tym związanego. Omówione zostanie pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości, planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów, oraz dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego) - cel ten przyczyni się do rozwoju kompetencji w dziedzinie planowania, przygotowywania i rozliczania. Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty, a dzięki podanym wskazówkom technicznym oraz elementów socjotechniki w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty, Uczestnik w sposób profesjonalny przeprowadzi wspomniane zebranie. 

   Metodyka

   Czy wiesz:

   • Czy wiesz co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
   • Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
   • Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
   • Czy wiesz, że konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
   • Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
   • Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
   • Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

   Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, oraz funkcjonowania wspólnoty a przede wszystkim przeprowadzenia obrad najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego jakim jest zebranie właścicieli. Podane będą przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania jak i przepisy prawa budowlanego obowiązujące bezwzględnie również w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji i omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

   Trener

   Michał Substyk

   Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

   Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

   Organizacja szkolenia

   Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

   Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

   PLAN SZKOLENIA:

   1 dzień szkolenia:

   • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
   • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
   • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
   • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
   • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

   Miejsce szkolenia

   MS TEAMS

   Szkolenie on-line