Program szkolenia

Moduł 1

 • Fundamenty negocjacji i komunikacji interpersonalnej
 • Wyobrażenia a rzeczywistość
 • Jak zmieniać rzeczywistość poprzez adaptowanie własnych postaw
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Jak świadomie wywierać wpływ na innych?
 • Rola detali w komunikacji
 • Pozytywne łańcuchy komunikacyjne
 • Od zadawania właściwych pytań do panowania nad ciszą.
 • Pięć najważniejszych postaw w negocjacjach
 • Ćwiczenie najważniejszych odruchów negocjacyjnych
 • Koncept T
 • Jak przygotować się do negocjacji?
 • Jak właściwie zidentyfikować cel negocjacji oraz własne mocne i słabe strony
 • Matrix – narzędzie uzyskiwania porozumienia win-win
 • Jakie zagadnienia mogę negocjować
 • Gdzie są moje priorytety
 • Jak żonglować moimi możliwościami, aby uzyskać zakładane korzyści
 • Kreatywne poszukiwanie nowych opcji

Moduł 2

 • Skala zachowania
 • 4 rodzaje najważniejszych postaw negocjacyjnych
 • Świadome wykorzystywanie swoich naturalnych możliwości
 • Poszerzanie wachlarza własnych reakcji
 • Samokontrola w trudnych sytuacjach: emocjonalna strona zarządzania relacjami z innymi
 • Źródła stresu
 • Jak radzić sobie ze stresem w czasie negocjacji
 • Jak zareagować na atak i znaleźć właściwą reakcję?
 • Naturalne odruchy w reakcjach na ataki i obiekcje
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach, aby uzyskać panowanie nad negocjacjami
 • Techniki i taktyki negocjacyjne
 • Gra „taktyki negocjacyjne”
 • Świadome stosowanie technik
 • Umiejętne reagowanie na techniki stosowane przez drugą stronę
 • Negocjacje z grupą
 • Role, przeciwnicy, sprzymierzeńcy
 • Jak wykorzystać naturalne zalety i trudności w negocjacjach z grupą osób

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.J.Z.

Adresaci szkolenia

Przygotowane dla osób, które chcą utrwalić i usystematyzować umiejętności z zakresu negocjacji.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom najważniejszych zasad negocjacji i przećwiczenie fundamentalnych postaw i umiejętności służących jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań stron.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. konstruowania skutecznej argumentacji; podstawowych strategi;, taktyk i procedur negocjacyjnych. Zrozumienie podstaw skutecznych negocjacji.

Umiejętności: Nabycie umiejętności negocjacyjnych poprzez poznanie metod i narzędzi do przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Postaw społecznych:Uczestnik po szkoleniu w sposób profesjonalny będzie przygotowywał się i prowadził negocjacje, stosując prawidłowe taktyki targowania się, oraz umiejętności negocjowania w różnych sytuacjach oraz w całym procesie negocjacyjnym, łącząc aspekty psychologii i tajniki biznesu.

( Bardzo ważne jest również przełożenie na praktykę hasła, że „negocjacje to w 90% psychologia a tylko w 10% techniki i taktyki”. )

Metodyka

Wykład oraz elementy warsztatowe. 

Trener

prof dr hab. Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, ekspert w zakresie kierowania zasobami ludzkimi, negocjacji, znany i doświadczony trener, autor setek publikacji książkowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych, jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Zajęcia treningowe prowadzone wg tych programów dotyczą: rozwijania umiejętności menedżerskich, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych.

Podejmuje problematykę dotyczącą szerokiego zakresu zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i w odniesieniu do kontekstu zachowań interpersonalnych (na ten temat opublikował 7 książek, z których największym sukcesem okazało się dzieło poświęcone negocjacjom w biznesie - 4 wydania). Prowadzi badania dotyczące relacji międzyludzkich w kontekście zawodowym, negocjacjach, osobowości menedżera i efektywności szkoleń treningowych organizowanych dla grup kierowniczych. Jego dorobek naukowy obejmuje 7 pozycji książkowych, 85 artykułów oraz kilkaset prac popularnonaukowych, materiałów szkoleniowych, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych zagadnieniom organizacji pracy, negocjacjom i psychologii managementu. Do ważniejszych publikacji należą: Atrakcyjność wzajemna , Komunikowanie interpersonalne, Negocjacje w biznesie, Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych, współautor M. Susułowska. Jest członkiem kilku rad naukowych instytucji badawczych i rad redakcyjnych czasopism psychologicznych.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line