Program szkolenia

CZĘŚĆ 1 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)
• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
2. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
• zasady efektywności.
3. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
• Podstawy szacowania wartości zamówień
• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
4. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
• opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
5. Ocena podmiotowa wykonawców:
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
• zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
• nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
 
CZĘŚĆ 2 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
 
6. Wymagania proceduralne w postępowaniach według nowej ustawy Pzp
Powyżej progu:
- ważne zmiany w trybie przetargu nieograniczonego 
- uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
- nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
- nowe terminy związania z ofertą
Poniżej progu:
- zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
- możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
7. Otwarcie ofert:
• brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
• ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
• nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
• otwarcie ofert po zmianach
• nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
8. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
9. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• określenie nowej zasady kształtowania umów
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
• wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
10. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Cel szkolenia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykłady:

• określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
• wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł
• etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
• tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu
• zniesienie jawnego otwarcia ofert
• elektroniczne składanie ofert
• katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
• jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Metodyka

Wykład połączony z ćwiczeniami.

Trener

Krzysztof Puchacz

Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse publiczne” (autor artykułów i komentarzy eksperckich), stały wykładowca na Forum Przetargów Publicznych, największej konferencji w Polsce dotyczącej tematyki zamówień publicznych, autor monografii: „Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowa ustawa o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie nowych regulacji” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Kontrola zamówień publicznych” wyd. PRESSCOM, „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - komentarz, przykłady, dokumentacja" wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" wyd. ODDK Gdańsk, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki" wyd. ODDK Gdańsk, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach” wyd. WOLTERS KLUWER i wiele więcej. Jest Akredytowanym Ekspertem ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011) otrzymał Certyfikaty podstawowy i zaawansowany ACL (program do wykrywania oszustw finansowych), ukończył roczny kurs finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie .

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
  • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line