Program szkolenia

Od 1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać nowy system zamówień publicznych. Przygotowanie się do procedur zamówień publicznych wg nowego stanu prawnego to między innymi obowiązek przesyłania dokumentów i ofert tzw. środkami komunikacji elektronicznej. Zostają wprowadzone nowe wymagania dotyczące ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, czy zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Dostosowanie się do nowych przepisów, dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga  zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto zapoznać się z nowymi obowiązkami, aby w odpowiedni sposób przygotować się do nowych wyzwań. W wielu przypadkach będzie trzeba dokonać zakupu sprzętu IT, zweryfikować zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi. Poniżej program szkolenia, na które zaprasza Państwa również prowadzący – Piotr Sperczyński. 

Nowa ustawa Pzp w roku 2021. Wymagania, obowiązki i zmiany

„Łatwiej, ale z dodatkowymi obowiązkami”

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.

2. Stan epidemii – aktualne informacje w aktualnym stanie prawnym (rok 2020).

3. Data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu zamówień publicznych. Zasady realizacji umowy i jej zmiany w roku 2021.

4. Nowa ustawa PZP – podział ustawy na kluczowe części mające wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Nowe kwoty progowe. Obowiązki informacyjne. Nadzór elektroniczny?

5. Zmiany organizacyjne w jednostce zobowiązanej do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak przygotować się do zamówień publicznych w nowym stanie prawnym.

6. Zasady ustalenia wartości zamówienia. Planowanie zamówień publicznych.

7. Zamówienia o małej wartości – „zamówienia bagatelne” (od 50 000 zł, ale poniżej 130 000 zł). Różnica pomiędzy wartością zamówienia, a wartością jednorazowego zakupu.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Praktyczny schemat czynności w trybie podstawowym wynikającym z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

9. Przygotowanie do postępowania.

10. Prowadzenie postępowania.

11. Realizacja zamówienia publicznego. Zmiany i obowiązki.

12. Elektronizacja zamówienia publicznego w nowym Prawie Zamówień Publicznych.

13. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.

14. Umowy wg nowego stanu prawnego. Zmiany w umowach. Raporty i ogłoszenia o wykonaniu umowy.

15. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.

16. Panel dyskusyjny. 


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Cel szkolenia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykłady:

 • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
 • wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł
 • etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
 • tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu
 • zniesienie jawnego otwarcia ofert
 • elektroniczne składanie ofert
 • katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
 • jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu w połączeniu z możliwością zadawania pytań oraz z dużą ilością przykładów i gotowych rozwiązań przydatnych w roku 2021. W trakcie szkolenia prowadzący będzie sygnalizował kluczowe zmiany w systemie zamówień publicznych, wskazując także na różnice w stosowaniu przepisów w stosunku do aktualnego stanu prawnego. Jest możliwość przygotowania dodatkowych pytań i przesłania ich przed szkoleniem do prowadzącego. 

Trener

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów, prowadzący własną stronę internetową www.PZP.pl. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju w chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

 • godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/
 • godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/
 • godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

ClickMeeting

Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.