Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

  • obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,
  • odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

  Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

   • rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów: elementów budowlanych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i kominowych, kotłów i instalacji z kotłami, klimatyzacji, wyposażenia p.poż., innego wyposażenia nieruchomości,
   • rola służb obsługujących nieruchomość,
   • dokumentacja.

   Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

    • planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,
    • planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

    Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

     • zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,
     • grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,
     • dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

     Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

      • zagrożenia w okresie zimowym,
      • powodzie,
       • bezpieczeństwo pożarowe,
        • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.
        Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

        Adresaci szkolenia

        Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

        Cel szkolenia

        Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

        • pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
        • planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
        • dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).

        Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

        Metodyka

        Czy wiesz:

           • Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
           • Czy wiesz, że konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
           • Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?
           • Czy wiesz, że właściciel lub zarządca i administrator może być skazany na karę więzienia za niedopełnienie ustawowych obowiązków?
            • Jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek nieprzewidzianych katastrof i awarii?
             • Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego?
              • Jak planować konserwację i remonty?

                Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

                    • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane
                    • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji,
                    • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
                    • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.

                    Trener

                    Michał Substyk

                    Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

                    Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

                    Organizacja szkolenia

                    Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

                    Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

                    PLAN SZKOLENIA:

                    1 dzień szkolenia:

                    • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
                    • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
                    • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
                    • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
                    • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

                    Miejsce szkolenia

                    MS TEAMS

                    Szkolenie on-line