Program szkolenia

I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane

A. Procedury budowlane

i. zgłoszenie:

a) terminy

b) ważność

c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

ii. pozwolenie na budowę

a) terminy

b) ważność

c) wymagania w zakresie dokumentacji

B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C. Dokumentacja:

i. do pozwolenia na budowę

ii. do zgłoszenia

iii. rozbiórki

D. Odstępstwa od warunków technicznych

E. Ochrona środowiska

F. Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II - Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

A. zabudowa i zagospodarowanie działki

B. odległości budynku od granicy działki

C. zabudowa i zagospodarowanie działki

D. parkingi

i. wymagania dla samochodów innych niż osobowe

ii. stanowiska postojowe w garażu

iii. parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

E. wymagania dotyczące mieszkań

F. wymagania dla niepełnosprawnych

G. wymagania dotyczące ochrony p.poż.

III. Moduł III - Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

A. Przy pozwoleniu na budowę

B. Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

C. Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

i. zmiany istotne

ii. zmiany nieistotne

D. Przy odbiorze do użytkowania.

i. budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową

ii. pozostałych budynków i obiektów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Cel szkolenia

Czy wiesz:
 • co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego?
 • w świetle obecnie obowiązujących przepisów działka nieuzbrojona jest działka budowlaną?· kiedy budynek zwrócony ścianą z oknami można sytuować w odległości 3 od granicy działki?
 • wiesz jakie są wymagania dla parkingów?
 • wiesz, że przepisy „łagodzące” istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są niewykonalne?
 • jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami?
 • w jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany?
 • co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego?
 • co i komu daje nowa specustawa mieszakowa, oraz jakie zmiany wprowadziła ona do Prawa budowlanego?
Główną przyczyną przeciągając się w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę są braki i błędy w dokumentacji projektowej. Błędy popełniane przez inwestorów i projektantów wynikają w dużej mierze z częstych zmiany przepisów prawa budowlanego, a także z niejednoznacznych, czy często wręcz niefortunnych sformułowań przepisów prawa. Również łatwo, poprzez proste niedopatrzenia w trakcie realizacji robót, przekroczyć granice samowoli budowlanej. Warto tez wiedzieć, ze nie wszystkie uwagi strażaka kontrolującego obiekt przed oddaniem go do użytkowania wiążą później nadzór budowlany.

Metodyka

W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe przepisy w realizacji inwestycji wraz ich praktyczną interpretacją oraz orzecznictwem. Wskazane zostanie między innymi:
 • na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu dokumentów do pozwolenia na budowę,
 • jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie przekroczyć granicy samowoli budowlanej,
 • co jest istotne w protokole z kontroli straży pożarnej,
 • czego nie kontroluje nadzór budowlany przy odbiorze do zużytkowania.

Pokrótce będzie też omówiona nowa specustawa mieszkaniowa – tzw. „lex deweloper” oraz zmiany, które wprowadziła do ustawy Prawo budowlane

  • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
  • Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
   • Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
    • Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
     • Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trakcie jej realizacji.
      • Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.
       • Omówiona zostanie nowa specustawa mieszkaniowa i zmiany jakie wprowadziła w ustawie Prawo budowlane.

       Trener

       Michał Substyk

       Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

       Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

       Organizacja szkolenia

       Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

       Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

       Harmonogram szkolenia / 1 dzień

       • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
       • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
       • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
       • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
       • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

       Miejsce szkolenia

       MS TEAMS

       Szkolenie on-line