Program szkolenia

1.Kreowanie profesjonalnego wizerunku, wygląd dostosowany do okoliczności, rola stroju w życiu zawodowym, kreowanie pierwszego wrażenia, sposób siedzenia, postawa, dystans przestrzenny. Wady wizerunku, „złodzieje” wizerunku czyli co nas kompromituje. Budowanie wizerunku własnego i firmy.

2.Znaczenie kultury organizacyjnej, typy kultur organizacyjnych, podniesienie efektywności działania przez właściwe wykorzystanie kultury organizacyjnej.

3.Zasady savoir-vivre w relacjach biznesowych, zasady etykiety w komunikacji: pozdrawianie, witanie, przedstawianie, powitanie, tytułowanie, pukanie, zakończenie wizyty; zasada precedencji w kontaktach służbowych, zasady etykiety w kontaktach ze zwierzchnikiem, gościem, współpracownikiem; profesjonalne przyjęcie gościa zapowiedzianego i niezapowiedzianego, przerwanie przedłużającej się wizyty gościa, przekazywanie trudnych informacji, karty wizytowe służbowe i firmowe, ich wręczanie i przyjmowanie, zasady poufności, savoir vivre w samochodzie i podróży. Reprezentowanie firmy w kontaktach telefonicznych, zasady etykiety w rozmowie telefonicznej i telefonem komórkowym.

4.Komunikacja w biznesie. Rodzaje komunikatów werbalnych – siła słowa mówionego, niepożądane nawyki w rozmowie, aktywne słuchanie, rodzaje komunikatów niewerbalnych:” gesty mówią”, mimika, dotyk i kontakt fizyczny, dystans przestrzenny, kontakt wzrokowy, postawa ciała, niewerbalne aspekty mowy. Style komunikowania się, bariery w komunikacji, sposoby podnoszenia efektywności przekazu, budowanie wizerunku poprzez werbalne i niewerbalne aspekty mowy.

5.Wizyta delegacji krajowej i zagranicznej, przygotowanie programu, przygotowanie sali konferencyjnej, poczęstunek, wizyty, prezenty, różnice kulturowe, savoir vivre w kontaktach z cudzoziemcami,

6.Wyjazdy służbowe, przygotowanie wyjazdu, rezerwacje, oprawa wizerunkowa wyjazdu, przygotowanie programu.

7.Przyjęcia i spotkania biznesowe, poczęstunek i jego przygotowanie w zależności od rodzaju i rangi spotkania, poczęstunek w gabinecie szefa, formy przyjęć, organizowanie przyjęć, savoir vivre przy stole, zasady precedencji i alternacji w organizacji spotkań, rozmieszczenie przy stole gości i gospodarzy, karty wizytowe i karty stołu, zaproszenia i ich rodzaje, sposoby serwowania posiłków, menu, dobór napojów, ograniczenia menu – różnice kulturowe, właściwy dobór stroju do rodzaju przyjęcia,

8.Kształtowanie public relations przez korespondencję, wymogi stylu pism, zwroty grzecznościowe w korespondencji, tytuły i sztuka dyplomacji w korespondencji, zasady redagowania pism. Korespondencja półoficjalna, zasady sporządzania listów gratulacyjnych, podziękowań i kondolencji, budowanie wizerunku firmy poprzez pocztę elektroniczną, zasady netykiety w Internecie.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora ZK. 

Adresaci szkolenia

Pracownicy obsługi sekretariatów, biur, wszystkie osoby które w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami savoir-vivru.

Cel szkolenia

Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z współczesnymi regułami profesjonalnego savoir-vivru.

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z dużym zaangażowaniem uczestników, wykorzystaniem przede wszystkim techniki:

 • dyskusji,
 • analizy przypadków,
 • ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia
 • mini wykład połączonyh z prezentacjami multimedialnymi.

Trener

Trener

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć:

 • od godz.15.00 /przyjazd uczestników, zameldowanie/
 • godz. 18.00 - 20.00 /kolacja/

1 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych/
 • godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz./
 • godz. 13.45 - 14.15 /obiad/
 • godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 19.00 /wieczór integracyjny/

2 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz./
 • godz. 13.45 - 14.15 /obiad/
 • godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 18.00 - 19.00 /kolacja/

3 dzień:

 • godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie/
 • do godz. 12.00 /wyjazd uczestników/