Program szkolenia

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty

 • Style komunikowania
 • Wybór indywidualnego stylu komunikowania
 • Dostosowanie stylu do odbiorcy
 • Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
 • Zakłócenia procesu komunikacji

2. Formy komunikacji

 • Komunikacja werbalna
 • Mowa ciała
 • Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
 • Elementy grafologii
 • Spójność komunikacji werbalnej  i niewerbalnej
 • Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji

3. Błędy komunikacyjne

 • Przyczyny błędów
 • Emocje w komunikacji
 • Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
 • Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
 • Oczekiwania i nastawienia
 • Znaczenie złudzeń i iluzji

MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja  w zespole

 • Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
 • Role zespołowe a komunikowanie
 • Warunki efektywnej komunikacji w zespole
 • Zarządzanie informacją w zespole
 • Motywacyjna funkcja komunikowania

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji  w organizacji

 • Przekazywanie poleceń
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
 • Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
 • Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej

3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian

 • Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
 • Język komunikacji kryzysowej
 • Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
 • Język konfliktów
 • Patologie komunikacyjne

MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

 • Wzbudzanie zaufania
 • Rozpoznawanie potrzeb
 • Problemy decyzyjne,
 • Argumentowanie
 • Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
 • Techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

 • Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
 • Asertywność w kontaktach interpersonalnych
 • Asertywna odmowa
 • Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Asertywne argumentowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
 • osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym 
  i/lub wewnętrznym
 • osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Cel szkolenia

Celem głównym jest poznanie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Cele szczegółowe:

- Wykształcenie pro aktywnych postaw.

- Nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i przećwiczeniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy,  w tym: asertywna komunikacja międzyludzka, budowanie trwałych relacji, posługiwanie się taktyką współpracy, realizowanie celów, terminowe wykonywanie zadań i radzenie sobie ze stresem.

- Udoskonalenie kompetencji - świadomego i uważnego dialogu, stawianie granic, czerpanie z własnego potencjału.

Po szkoleniu Uczestnicy poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie oraz zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi angażującymi aktywność własną uczestników:

 • prezentacje i demonstracje trenera,
 • ćwiczenia komunikacyjne,
 • praca warsztatowa.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac: książek, skryptów i artykułów z zakresu psychologii i zarządzania. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną poparte m. in. pracą na stanowiskach: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektora Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim, wykładowca Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie (KGHM) w zakresie zachowań organizacyjnych, coachingu i mentoringu oraz zarządzania zespołem.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa