Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

  • obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  • zadania,
   • źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
    • gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

     Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

      • elementów budowlanych,
      • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
       • instalacji gazowych i kominowych,
        • kotłów i instalacji z kotłami,
         • klimatyzacji,
          • wyposażenia p.poż.

           Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

            • jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
            • zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
             • gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

              Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

               • prace z zakresu bieżącej konserwacji,
               • roboty remontowe i budowlane,
                • zmiany sposobu użytkowania,
                 • gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

                  Moduł IV – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

                   • zagrożenia w okresie zimowym,
                   • powodzie,
                    • bezpieczeństwo pożarowe,
                     • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
                      • dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.
                      Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

                      Adresaci szkolenia

                      Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

                      Cel szkolenia

                      Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

                        • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
                        • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
                        • omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
                        • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
                        • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.
                        • podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
                        • omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
                        • przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
                        • omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

                        Metodyka

                        Czy wiesz:

                         • Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
                         • Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
                          • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
                           • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
                            • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
                             • Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

                             Trener

                             Michał Substyk

                             Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

                             Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

                             Organizacja szkolenia

                             Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

                             Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

                             PLAN SZKOLENIA:

                             1 dzień szkolenia:

                             • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
                             • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
                             • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
                             • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
                             • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./