Program szkolenia

1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji
a) Bezpieczeństwo:
- eksploatacji,
- pożarowe,
- techniczne.
b) Trwałość techniczna:
- metody oceny stanu technicznego,
- planowanie prac konserwacyjnych i remontowych,
- realizacja i odbiór prac konserwacyjnych i remontowych.
c) Wartość ekonomiczna:
- czynniki wpływające na wartość ekonomiczną,
- jak mierzyć i oceniać utratę wartości ekonomiczniej,
- sposoby przeciwdziałania utracie wartości ekonomicznej.
2. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów.
a) Określenie rodzaju i specyfiki obiektów:
- w zależności od przeznaczenia,
- w zależności od charakterystyki technicznej,
- urządzenia techniczne związane z obiektami.
b) "Inwentaryzacja" struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów:
- inwentaryzacja jakościowa,
- inwentaryzacja ilościowa,
- inwentaryzacja dokumentacji technicznej,
- inwentaryzacja stanu technicznego i potrzeb naprawczych i remontowych.
c) Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów:
- obowiązki wynikające z przepisów prawa,
- obowiązki wymagań technicznych (instrukcje obsługi, DTR, normy),
- obowiązki wymagające z potrzeb eksploatacyjnych.
3. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych.
a) Zakres wykonywanych czynności:
- czynności wykonywane własnym personelem (kwalifikacje, ilość zatrudnionych, wyposażenie i sprzęt, struktura organizacyjna, koszty),
- czynności wykonywane osobami i podmiotami zewnętrznymi (cel, specjalizacja, specjalistyczny sprzęt, koszty).
b) Harmonogram wykonywanych czynności:
- okresowe krótkoterminowe (dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne),
- okresowe długoterminowe (roczne, wieloletnie)
c) Dokumentacja wykonanych czynności:
- dokumentacja przetargowa lub zapytania ofertowe,
- umowy, zlecenia, protokoły wejścia na roboty, dzienniki konserwacji i obsługi,
- protokoły związane z realizacją robót, protokoły z odpraw, inne dokumenty związane z realizacją robót (korespondencja, e-maile, itp.),
- protokoły odbioru robót.
d) Nadzór nad prawidłową realizacją prac:
- dokumentacja techniczna związana z wykonywanymi pracami,
- dokumentacja formalna (umowy, zlecenia, protokoły),
- nadzór inspektora/inspektorów nadzoru,
- odprawy i koordynaty.
4. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami.
a) Charakterystyka systemów informatycznych:
- systemy jednostanowiskowe,
- systemy wielostanowiskowe,
- sieć informatyczna,
- systemy gotowe
- systemy projektowane adekwatnie do potrzeb i oczekiwań zamawiającego.
b) Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?
- bazy danych o obiekcie, dokumentacji, pracach, itp.
- archiwizacja dokumentacji,
- planowanie i programowanie czynności (terminarze),
- nadzór nad kosztami,
- nadzór nad terminami.
c) Wady i zalety systemów:
wady:
- koszty wdrożenia, sprzętu, utrzymania systemu,
- czasochłonność i pracochłonność projektowania i wdrażania,
- nieadekwatność do rzeczywistych potrzeb,
zalety:
- zwiększenie efektywności i jakości pracy,
- eliminacja błędów,
- porządek w dokumentacji,
- bieżący (on line) nadzór nad realizacją zadań w czasie (terminy),
- bieżący (on line) nadzór nad kosztami,
- ułatwienie komunikacji między różnymi działami w firmie.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się utrzymaniem technicznym obiektów i urządzeń technicznych zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy to zarówno nowoczesnych obiektów budowlanych, biurowców, obiektów handlowych (galerie handlowe), hoteli, magazynów logistycznych, zakładów produkcyjnych, a także budynków mieszkalnych, szczególnie tych nowoczesnych.

Cel szkolenia

  • Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres zagadnień obejmuje utrzymanie techniczne obiektów i urządzeń.
  • Zostaną praktycznie przedstawione obowiązki w zakresie: wstępnego przygotowania utrzymania technicznego zaplanowania prac, a w tym przygotowania grafików i harmonogramów prac
  • Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wykorzystania narzędzi IT w obsłudze technicznej obiektów.

  Metodyka

  Czy wiesz:

   • jakie elementy są istotne w utrzymaniu technicznym obiektu i instalacji?
   • po co robi się inwentaryzację obiektu i jego dokumentacji technicznej?
   • co w praktyce dają harmonogramy prac eksploatacyjnych?
   • po co robi się grafiki obsługi nieruchomości?
   • czy warto korzystać z systemów IT?

   Szkolenie jest omówieniem praktycznych zasad związanych z organizacją utrzymania technicznego obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń. Przedstawiony zostanie cel i zakres utrzymania technicznego, niezbędne prace wstępne i przygotowawcze. Wskazana zostanie konieczność przygotowywania grafików i harmonogramów prac. Omówimy dokumentację obiektu i jej role w utrzymaniu technicznym. Na koniec powiemy o nowoczesnych narzędziach wspomagających prace osób odpowiedzialnych za utrzymanie techniczne obiektów.

   Trener

   Michał Substyk

   Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

   Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

   Organizacja szkolenia

   Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

   Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

   PLAN SZKOLENIA:

   1 dzień szkolenia:

   • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
   • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
   • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
   • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
   • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./