Program szkolenia

1. Przedawnienie roszczeń

1.1. Okres przedawnienia roszczeń

1.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń

1.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia

1.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

2. Postępowanie sądowe

2.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu

2.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych

2.2.1. Postępowanie zwykłe

2.2.2. Postępowanie upominawcze

2.2.3. Postępowanie nakazowe

2.3. Inne tryby postępowań sądowych

2.3.1. Postępowanie uproszczone

2.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

2.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej

2.3.4. Sąd polubowny

3. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

3.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania

upadłościowego przez sąd

3.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne

3.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika

3.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym

3.5. Rada wierzycieli

3.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa

3.7. Postępowanie restrukturyzacyjne

3.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

3.7.2. Propozycje układowe

3.7.3. Zgromadzenie wierzycieli

3.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu

3.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd

3.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika

3.8. Postępowanie upadłościowe

3.8.1. Rola i zadania syndyka

3.8.2. Kategorie należności

3.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń

3.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego

3.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

- pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi

- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za wynik finansowy firmy

- osoby prowadzące działalność gospodarczą

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności

- zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim

- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim

- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Uczestnik szkolenia będzie umiał:

- panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach

- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania

- prowadzić sprawy związane z dłużnikami, wobec których zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe

- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Metodyka

Wykład, webinar

Trener

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia /1 dzień

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
  • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line