Program szkolenia

1.  Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2.  Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3.  Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

a)  polityka rachunkowości (dobre praktyki),

b)  zakładowy plan kont

c)  system informatyczny

4.  Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5.  Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6.  Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7.  Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

a)  wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

b)  terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady

c)  ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów

d)  ewidencja zwrotu części lub całości dotacji

e)  dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym

f)   konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8.  Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9.  Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10.   Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

a)  Wymagania wynikające z przepisów prawa

b)  Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11.   Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12.   Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13.   Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

a)  terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie

b)  sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14.   Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

 Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 


Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest w szczególności Pracownikom Oddział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel szkolenia

Nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów w ramach RPO WL 2014-2020.

Metodyka

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, warsztat praktyczny, studium przypadku, analiza przykładowych wniosków o płatność, dyskusja

Trener

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Biurowiec Omega

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro, 60-529 Poznań