Program szkolenia

A. Organizacja magazynu, przepływu ładunku, gospodarka magazynowa:


1. Charakterystyka procesów i operacji magazynowych:

 • przyjęcia,
 • składowania,
 • kompletacji,
 • wydania.

2. Zadania pracowników i zakres obowiązków/odpowiedzialności.

3. Kontrola procesów magazynowych i przepływu ładunku.

4. Kontrola zapasów magazynowych.

 • inwentaryzacja w magazynie – ciągła i okresowa,
 • etapy i czynności procesu inwentaryzacji,
 • organizacja inwentaryzacji,
 • dokumenty inwentaryzacyjne,
 • spis z natury,
 • zadania magazynu w zakresie inwentaryzacji

5. Dokumenty magazynowe:

 • obrotu magazynowego – przyjęcia, wydania, przesunięć magazynowych,
 • planowania pracy magazynu w strefach magazynowych,
 • organizacji magazynu – instrukcja magazynowania i regulamin organizacyjny.

6. Infrastruktura, wyposażenie i sprzęt magazynowy.

7. Controlling i analiza kosztów gospodarki magazynowej.


B. Systemy informatyczne zarządzania magazynem klasy WMS.


1. Charakterystyka modułów funkcjonalnych WMS:

 • mapy magazynu,
 • zlecenia magazynowe i stany w lokalizacjach,
 • zlecenia inwentaryzacyjne,
 • lokalizacje dynamiczne,
 • generatory marszrut,
 • monitor magazynu,
 • obsługa zleceń (z wykorzystaniem technologii 2D i RFID).

2. Kontrola procesów magazynowych i przepływu materiałów z wykorzystaniem WMS.


3. Zarządzanie zapasami w systemach klasy WMS.


4. Typowe składniki analityczne systemów klasy WMS.


C. Zarządzanie zapasami:


1. Polityka utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie.


2. Rodzaje, potrzeby i funkcje zapasów.


3. Klasyfikacja przepływów materiałów/towarów:


 • klasyfikacja wartości i rotacji zapasów metodą ABC. Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC,
 • klasyfikacja regularności zużycia (wydań magazynowych) metodą XYZ.

4.    Analiza kosztów utrzymania i odtwarzania zapasów.


5.    Zarządzanie zapasami (w tym sterowanie push i pull):

 • parametry operacyjne sterowania zapasami i realizacji dostaw,
 • planowanie wg potrzeb produkcji – MRP,
 • zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa, ROP – punkt uzupełnienia zapasu
 • metody sterowania zapasami – planowanie wielkości zamówienia i częstotliwość dostaw,
 • przegląd ciągły i okresowy zapasów.

6. Controlling zarządzania zapasami.


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, zarządów, kierownictw firm. Szczególnie polecamy je pracownikom magazynów, działów logistycznych, zaopatrzeniowych, handlowych, produkcyjnych oraz osób związanych z zagadnieniami gospodarki magazynowej. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia
 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach, 
 • Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji),
 • Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania.
Korzyści szkolenia
 • Poprawa jakości planowania w obszarze Magazynu i Zapasów, 
 • Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Magazynu i Zapasów),
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności Magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów.

Metodyka

Warsztat połączony z wykładem.

Trener

Robert Głos

Jest wieloletnim praktykiem Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzania projektami, logistyką, zmianą i przedsiębiorstwem oraz prowadzi szkolenia z tych dziedzin. Przez wiele lat był związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielnym specjalistą w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektorem generalnym i dyrektorem zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 2 dni

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line