Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie ludźmi jako proces
 • Funkcje zarządzania ludźmi
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kto w organizacji zarządza zasobami ludzkimi?

2. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji

 • Określenie potrzeb
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Etapy doboru
 • Analiza stanowiska
 • Opis stanowiska
 • Profil kandydata
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna/wady i zalety
 • Selekcja

3. Wdrożenie i adaptacja pracowników

 • Paszport do organizacji
 • Pierwsze dni
 • Przyjęcie do pracy i wprowadzenie na stanowisko

4. Szkolenie pracowników

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Organizacja ucząca się
 • Cele szkoleń – skuteczne formułowanie 
 • Planowanie szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych
 • Metody uczenia się i szkolenia
 • Ocena efektywności szkoleń
 • Model szkoleń wewnętrznych i szkolenia zewnętrzne
 • Analiza SWOT

5. Motywowanie pracowników

- Teorie motywacji

- Od koncepcji do zastosowań

 • Rozpoznanie potrzeb
 • Określenie celów
 • Świadome aktywizowanie pracowników
 • Ocena skuteczności bodźca
 • Pobudzenia do działania zgodnego z celami
 • Zaspokojenie potrzeb pracownika

-Narzędzia motywowania

 • Finansowe
 • Pozafinansowe
 • Zabezpieczające

6. Ocenianie pracowników

 • Pojęcie i cele oceniania
 • Nieformalna ocena efektywności
 • Systematyczna ocena sformalizowania

7. Mechanizmy tworzące zespół

 • Definicja zespołu
 • Zespół, a grupa
 • Wspólna wizja i jasne cele
 • Role w Twoim zespole

- Rozpoznanie jaką rolę Ty odgrywasz w zespole

 • Dynamika i strategie działania zespołu
 • Normy i standardy wykonywania zadań przez zespół
 • Indywidualne style działania w zespole
 • Style komunikowania się w zespole
 • Zalety i wady pracy zespołowej
 • Radość pracy zespołowej

8. Rola i zadania lidera w zespole

 • Zachowania i relacje w zespole
 • Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
 • Procesy zachodzące w zespole – efektywne wzmacnianie pozytywnych i wygaszanie negatywnych zachowań
 • Planowanie pracy zespołu
 • Motywy pozafinansowe w działaniu zespołowym
 • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu

9. Skuteczna komunikacja w zespole

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Skuteczne komunikowanie się drogą do porozumienia się z innymi
 • Spójność komunikacyjna - jak przekazywać jednoznaczne komunikaty?
 • Synergia między współpracownikami uzależniona od poziomu komunikacji, jako wypadkowej poziomu zaufania i współpracy
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości współpracownika
 • Empatia, wzajemne słuchanie i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb zespołowych i indywidualnych członków zespołu

 Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności: kierowników i menadżerów, personelu działu Kadr i HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do praktycznego i efektywnego zarządzania zespołem poprzez:

 • Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu
 • Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań
 • Budowanie motywacji do pracy w zespole
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Wie jakie elementy składowe wpływają na sukces zespołu oraz jak wykorzystać formalną i nieformalną władzę w zespole dla zaspokajania potrzeb zespołu
 • Zna i potrafi zidentyfikować role w zespole i adekwatnie do występujących ról dokonywać podziału zadań i kompetencji
 • Zna metodologię efektywnego formułowania celów i zadań oraz potrafi efektywnie planować, zarządzać celami i priorytetami oraz skutecznie delegować zadania podwładnym
 • Potrafi dokonać świadomego wyboru odnośnie stylu kierowania zespołem i efektywnie nim zarządzać zgodnie z poziomem kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników
 • Potrafi identyfikować indywidualne i zespołowe motywacje oraz motywować, komunikować i oceniać członków zespołu
 • Posiada zdolność przekazywania komunikatów, informacji zwrotnej o charakterze pozytywnym i negatywnym w sposób konstruktywny i motywujący
 • Posiada umiejętność budowania dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe 

Metodyka

Szkolenie to kilku modułowa propozycja wprowadzająca w tematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz omówienia zasadniczych elementów składających się na politykę kadrową i zarządzaniu zasobami ludzkimi proponujemy moduł poświęcony psychologicznym umiejętnościom menedżerskim.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz
Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku.
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła
liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania
jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji
pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi
klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego
marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji
klienta. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu:
profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej
sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji;
budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji;
zarządzania czasem; public relations. 

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line