Program szkolenia

1. Pojęcie jakości produktów spożywczych i czynniki o niej decydujące

2. Omówienie wymagań Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, w zakresie: 

• stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których produkuje się, przetwarza lub dystrybuuje żywność

• wymagań dla sprzętu, który ma kontakt z żywnością

• stanu zdrowotnego i higieny pracowników

• procesów mycia i dezynfekcji

• kontroli obecności szkodników

• usuwania odpadów

• dokumentacji w zakresie stosowania i przestrzegania zasad higieny

3. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, w zakresie:

• magazynowania i dystrybucji żywności

• jakości surowców i ich przechowywania

• zasadniczych procesów technologicznych

• transport żywności

• konserwacji maszyn i urządzeń

4. Ogólne informacje o systemie HACCP – czym jest HACCP i skąd mam wiedzieć jak go stosować?

5. Dyskusja o praktycznych problemach związanych z realizacją wymagań dobrych praktyk oraz prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację wymagań higieniczno – sanitarnych w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,

6. Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w zakresie GHP i GMP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Pracownicy i właściciele firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności. Członkowie zakładowych zespołów ds. HACCP, dla których GHP i GMP stanowi niezbędny krok do opracowania dokumentacji HACCP.

Cel szkolenia

Zrozumienie wymagań dobrych praktyk i zasad ich stosowania w praktycznej działalności przedsiębiorstwa. Zdobycie wstępnej wiedzy o systemie HACCP i jego wymaganiach Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia w formie certyfikatu . Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Poznanie wymagań z zakresu GHP i GMP oraz sposobu ich praktycznej realizacji, opartych na doświadczeniu prowadzącego oraz uczestników szkolenia. Uzyskanie wiedzy nt. wymagań prawnych w zakresie GHP i GMP i utrwalenie tych informacji.

Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie opracowania stosownej dokumentacji opisującej sposób spełnienia wymagań GHP i GMP oraz prowadzenia zapisów potwierdzających realizację wymagań.

Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób odpowiedzialny i profesjonalny będzie prowadził swoją działalność zapewniając bezpieczeństwo żywności i spełnienie wymagań prawnych przedmiotowych dla działalności przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Metodyka

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków

Trener

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Hotel DEMEL ***

Ul. Głowackiego 22, 30-085 Kraków