Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

1. ustawa prawo budowlane,

2. obowiązki właściciela i zarządcy,

3. sankcje karne.

Moduł II - Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

a) rocznych i pięcioletnich,

b) pozostałych,

2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,

2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,

3. struktura i zawartość protokołu z kontroli.

Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

1. podstawa prawna,

2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,

3. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):

a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,

b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,

c) gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,

d) jak dokumentować dokumentację techniczną,

e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,

f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,

g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Cel szkolenia

 • Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
 • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
 • Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: zarówno sytuacji typowych jak i rożnych sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.
 • Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Metodyka

Czy wiesz:

 • Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego?
 • Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne?
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do KOB?
 • Jakie są zasady rejestrowania w KOB wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
 • Jakie informacje w KOB mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Trener

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./