Program szkolenia

1)Zmiany w podatku VAT – tzw. SLIM VAT:
i.Zmiany doprecyzowujące;
ii. Nowe propozycje przy rozliczaniu podatku VAT;
iii. Nowe zasady rozliczania TAX FREE;
2) Pozostałe zmiany w podatku VAT:
i. Sprzedaż na odległość w świetle nowelizacji DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. U. UE z 2.12.2019r., L 310/1);
ii. Paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK – nowe zasady;
3) Zmiany w podatkach dochodowych – podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych oraz zmiany w podatku zryczałtowanym:
i. Nowa definicja spółki „nieruchomościowej”;
ii. Rozliczenie spółki komandytowej i jawnej podatkiem CIT;
iii. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych;
iv. Zmiany w zryczałtowanym podatku przychodowym;
4) Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński:
i. Podmioty uprawnione od wyboru nowego rozliczenia;
ii. Zasady ewidencji transakcji oraz obowiązki informacyjne;
iii. Przedmiot i podstawa opodatkowania
iv. Rozliczenie nowego sposobu opodatkowania versus regulacje dotychczasowe;
5) Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych:
i. Ponowna zmiana dot. objęcia podatkiem u źródła płatności należności powyżej 2 mln zł;
ii. Tzw. ulga na robotyzację;
6) Zmiany w pozostałych obciążeniach:
i. Podatek „od deszczu”;
ii. Podatek „cukrowy”
iii. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;
iv. Objęcie umów o dzieło ewidencją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

 

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym . Program szkolenia obejmuje tematykę podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT).

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych 
 • przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Metodyka

Webinar, wykład połączony z dyskusją

Trener

dr Krzysztof Biernacki

Doradca podatkowy, specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. W ramach pracy zawodowej jako właściciel Kancelarii zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji podatkowej, opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego lub cywilnego (handlowego) oraz prowadzeniem rozliczeń księgowych i podatkowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

 • godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/
 • godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/
 • godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

ClickMeeting

Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.