Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Polska Wschodnia)
Nabór od 05.05.2022 do 29.06.2022r.

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Możesz otrzymać maksymalnie 900 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
- koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

Działanie 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia (POIŚ)

Termin składania Wniosków o dofinansowanie   od dnia 29.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
Do Konkursu, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

  -  podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;

  -  podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).

Wnioskodawcy zgłaszający się w ramach konkursu mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

 -   wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

oraz

  -  wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie KRN) - roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

oraz

 -   wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).
dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Link do konkursu: https://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-775-konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html
 
Poddziałanie 1.1.2  Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
rozpoczęcie naboru wniosków 4 stycznia 2022 r.
zakończenie naboru wniosków 19 maja 2022 r.

Na co: Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej (tylko firmy które brały udział w poddziałaniu 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).
 

DZIAŁANIE 15.2 Wsparcie sektora ochrony zdrowia (RPO Woj. lubelskiego)

Konkurs w planach, w chwili obecnej brak szczegółów.

Projekt jest realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą (publicznym i prywatnym), który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

KONTAKT

 81 532 62 06 / 730 755 444