Program Operacyjny Polska Wschodnia
PODDZIAŁANIE 1.3.1 WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP


Składanie wniosków:
12 lipca 2022 r. rozpoczęcie naboru wniosków
5 sierpnia 2022 r. zakończenie naboru wniosków
Planowana alokacja: 30 000 000 PLN

Dla kogo:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
1)   zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
2) przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz
3)  należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:
a) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
b) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
c) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
d) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
e) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.
3) Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Typy projektów:
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do:
1) wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku lub
2) wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2023 r.
Poziom i kwota wsparcia:

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:  1 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł.

więcej >>>>>>

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PŁATNIKA SKŁADEK
NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Składanie wniosków:
6 czerwca 2022 r.  do 8 lipca 2022 r.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
•    poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
•    zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
•    zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.


Dla kogo:
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
•    nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
•    nie zalega z opłacaniem podatków;
•    nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
•    nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
•    nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Jednak warto zaznaczyć, że Konkurs dotyczy dofinansowania projektów, w ramach których poprawią się warunki pracy na istniejących stanowiskach pracy, a więc takich, które już funkcjonują. W związku z tym, wnioskodawca musi dysponować badaniami, które potwierdzą, że w przedsiębiorstwie są wskaźniki BHP, które należy poprawić

Poziom i kwota wsparcia:

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.
Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:
− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
− 1 000,00 zł dla działań doradczych.
 Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.

więcej >>>>>>

KONTAKT

 81 532 62 06 / 730 755 444