Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
 2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
 3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
 4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
 8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
 9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany;
 10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
 11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
 12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
 13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
 14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
 15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
 16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do:

 • Dyrektorów i kierowników jednostek i firm,
 • kierowników działów administracyjnych,
 • Archiwistów zakładowych,
 • Pracowników samorządowych,
 • Urzędników administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie i archiwizację dokumentacji,
 • Osób realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Cel szkolenia

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania

Umiejętności: Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych oraz właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów

Postaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.

Metodyka

• metoda warsztatowa;
• omawianie przypadków (case study);
• praca z wybranymi aktami prawnymi;
• konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.\

KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ  LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

Trener

Grzegorz Zawistowski

Dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca akademicki (UMCS 1991-2003) oraz realizator grantów naukowych (Komitetu Badań Naukowych w Warszawie 1999-2004). Opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjne oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach samorządowych zajmujących się pomocą społeczną (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.); a także opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach aplikujących pomocowe środki unijne.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w Kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z Kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed Kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu - uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania Kursu zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN KURSU

1-4 dzień

 • godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
 • godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

Miejsce szkolenia

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin