Program szkolenia

PAMIĘTAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

  • źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
  • źródła prawa krajowego
   • stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

    2. Zakres podmiotowy ustawy.

     • jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
     • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
      • podmioty (instytucje) prawa publicznego
       • zamawiający sektorowi:
        • podmioty spoza sektora finansów publicznych
         • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

          3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)
          4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

           • jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
           • jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
            • jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
             • jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
              • szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
               • zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
                • zamówienia udzielane w częściach
                 • jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
                  • jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
                   • uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

                    5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

                    6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

                     • tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
                     • zapytanie o cenę
                      • zamówienie z wolnej ręki, w tym:

                       - zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
                       - zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
                       - zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
                       - zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

                       7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

                        • kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
                        • osoby podlegające wyłączeniu
                         • jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
                          • odpowiedzialność karna
                           • odpowiedzialność dyscyplinarna
                            • jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

                             8. Zasada jawności

                              • zasady udostępniania informacji o postępowaniu
                              • kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
                               • jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

                                9. Zasada pisemności

                                 • zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
                                 • kodeksowa teoria doręczenia

                                  9Aa.  Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami.
                                  b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
                                  c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
                                  − Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
                                  − Strona internetowa,
                                  − Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
                                  d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
                                  e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
                                  dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                                  f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
                                  g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

                                  h) Mini portal e-zamówienia UZP:

                                   • Omówienie instrukcji użytkowania portalu,
                                   • Logowanie do portalu,
                                    • Kroki postępowania zamawiającego,
                                     • Kroki postępowania wykonawcy,
                                      • Formularze zamawiającego,

                                        Formularze wykonawcy,

                                         Szyfrowanie i deszyfrowanie plików

                                         10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

                                          • dialog techniczny
                                          • jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

                                           - dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
                                           - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
                                           - przedmiar robót – funkcje
                                           jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
                                           - dyskryminacja bezpośrednia
                                           - dyskryminacja pośrednia
                                           - wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
                                           - jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

                                           • podwykonawstwo

                                           11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

                                            • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
                                            • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
                                             • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
                                              • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)
                                               • jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

                                                12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

                                                 • funkcja warunków udziału w postępowaniu
                                                 • zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
                                                  • jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

                                                   - uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
                                                   - wiedza i doświadczenie
                                                   - potencjał kadrowy
                                                   - potencjał techniczny
                                                   - sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

                                                    • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
                                                    • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
                                                     • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
                                                      • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
                                                       • korzystanie z zasobów innych podmiotów.
                                                        • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
                                                         • warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
                                                          • warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
                                                           • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

                                                            13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

                                                             • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
                                                             • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

                                                              - niewłaściwe wykonywanie zamówień
                                                              - upadłość, likwidacja,
                                                              - zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
                                                              - karalność

                                                              • przesłanki związane z danym postępowaniem

                                                              - wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
                                                              - niewniesienie wadium
                                                              - nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
                                                              - niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
                                                              - uczestnictwo w grupie kapitałowej

                                                               • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
                                                               • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
                                                                • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
                                                                 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
                                                                  • warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
                                                                   • warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
                                                                    • warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

                                                                     14. Wadium.

                                                                      • istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
                                                                      • formy wnoszenia
                                                                       • gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
                                                                        • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
                                                                         • kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
                                                                          • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
                                                                           • niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
                                                                            • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
                                                                             • jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

                                                                              15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

                                                                              • ogłoszenie o zamówieniu

                                                                              - jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
                                                                              - jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
                                                                              - jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
                                                                              - jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
                                                                              - konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

                                                                              • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

                                                                              - konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
                                                                              - konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
                                                                              - jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

                                                                              • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

                                                                              16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

                                                                               • jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
                                                                               • jak udostępniać specyfikację?
                                                                                • jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
                                                                                 • jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
                                                                                  • warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

                                                                                   - wskazanie terminu wykonania zamówienia
                                                                                   - informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
                                                                                   - opis sposobu przygotowywania ofert
                                                                                   - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
                                                                                   - opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
                                                                                   - informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
                                                                                   - wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
                                                                                   - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
                                                                                   - opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
                                                                                   - informacja o zamówieniach uzupełniających
                                                                                   - podwykonawcy
                                                                                   - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
                                                                                   - zaliczki dla wykonawców
                                                                                   - możliwości unieważnienia postępowania
                                                                                   - przewidywane zmiany umowy
                                                                                   - żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
                                                                                   - inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

                                                                                   17. Procedura składania ofert.

                                                                                    • otwarcie ofert
                                                                                    • oferty złożone po terminie
                                                                                     • zmiana i wycofanie oferty
                                                                                      • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
                                                                                       • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
                                                                                        • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
                                                                                         • powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
                                                                                          • przedłużenie terminu związania ofertą

                                                                                           18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

                                                                                            • oferta jako oświadczenie woli
                                                                                            • treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
                                                                                             • jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
                                                                                              • wyjaśnianie treści oferty
                                                                                               • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
                                                                                                • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

                                                                                                 - niezgodność z ustawą
                                                                                                 - niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
                                                                                                 - czyn nieuczciwej konkurencji
                                                                                                 - rażąco niska cena
                                                                                                 - błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
                                                                                                 - nieważność na podstawie odrębnych przepisów

                                                                                                  • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
                                                                                                  • warsztaty pisania ofert
                                                                                                   • warsztaty oceny ofert

                                                                                                    19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

                                                                                                    20. Środki ochrony prawnej.

                                                                                                     • poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
                                                                                                     • jak złożyć odwołanie lub przystąpienie?
                                                                                                      • jak złożyć skargę do sądu?
                                                                                                       • procedura odwoławcza.

                                                                                                        21. Umowy o zamówienie publiczne

                                                                                                         • forma umowy
                                                                                                         • jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
                                                                                                          • jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
                                                                                                           • okres na jaki może zostać zawarta umowa
                                                                                                            • jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
                                                                                                             • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
                                                                                                              • nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
                                                                                                               • rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

                                                                                                                22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

                                                                                                                 • warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
                                                                                                                 • załączniki do protokołu
                                                                                                                  • jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

                                                                                                                   23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

                                                                                                                   24. Elektronizacja zamówień publicznych od 10.2018r.

                                                                                                                    • Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
                                                                                                                    • Podpis elektroniczny.
                                                                                                                     • Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
                                                                                                                      • Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.
                                                                                                                       • Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).
                                                                                                                        • Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.
                                                                                                                         • Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:

                                                                                                                          - wymagania techniczne;

                                                                                                                          - wymagania bezpieczeństwa danych;

                                                                                                                           • Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:

                                                                                                                           - przesyłanie i zmiany ogłoszeń;

                                                                                                                           - wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;

                                                                                                                           - złożenie oferty;

                                                                                                                           - złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;

                                                                                                                           - złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;

                                                                                                                           -uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

                                                                                                                           - wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;

                                                                                                                           -obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);

                                                                                                                           -podpisanie umowy;

                                                                                                                           -faktury elektroniczne.

                                                                                                                            • Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
                                                                                                                            • ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.
                                                                                                                             • ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..
                                                                                                                              • Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

                                                                                                                               Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

                                                                                                                               Adresaci szkolenia

                                                                                                                               Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedzę na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli. 

                                                                                                                               Cel szkolenia

                                                                                                                               Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

                                                                                                                               Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

                                                                                                                               Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ). Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

                                                                                                                               Umiejętności: Nabycie umiejętności realizacji postępowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

                                                                                                                               Postaw społecznych: Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

                                                                                                                               Metodyka

                                                                                                                               KURS KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM, 30 GODZINNY REALIZOWANY W CIĄGU 4 DNI.

                                                                                                                               W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu.

                                                                                                                               Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).

                                                                                                                               Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).

                                                                                                                               W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.

                                                                                                                               Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp

                                                                                                                               Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.

                                                                                                                               Trener

                                                                                                                               Krzysztof Puchacz

                                                                                                                               Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.
                                                                                                                               Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

                                                                                                                               Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse publiczne” (autor artykułów i komentarzy eksperckich), stały wykładowca na Forum Przetargów Publicznych, największej konferencji w Polsce dotyczącej tematyki zamówień publicznych, autor monografii: „Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowa ustawa o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie nowych regulacji” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Kontrola zamówień publicznych” wyd. PRESSCOM, „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - komentarz, przykłady, dokumentacja" wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" wyd. ODDK Gdańsk, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki" wyd. ODDK Gdańsk, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach” wyd. WOLTERS KLUWER i wiele więcej. Jest Akredytowanym Ekspertem ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011) otrzymał Certyfikaty podstawowy i zaawansowany ACL (program do wykrywania oszustw finansowych), ukończył roczny kurs finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie .

                                                                                                                               Organizacja szkolenia

                                                                                                                               Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

                                                                                                                               Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w Kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z Kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed Kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu - uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania Kursu zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

                                                                                                                               PLAN KURSU

                                                                                                                               1-4 dzień

                                                                                                                               • godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
                                                                                                                               • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
                                                                                                                               • godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
                                                                                                                               • godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
                                                                                                                               • godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

                                                                                                                               Miejsce szkolenia

                                                                                                                               Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

                                                                                                                               Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin