Termin, miejsce, cena

30/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
09/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

- pracownicy administracji publicznej w praktyce stosujący rozwiązania omawianej ustawy,
- sekretarze gmin,
- pracownicy działów organizacyjnych,
- pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, - informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych
- archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej itp.

Cel szkolenia

Głównym celem jest przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy.

Cele szczegółowe w zakresie:
- wiedzy:
Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.
Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.
- umiejętności: uczestnicy szkoleń nabędą umiejętność praktycznego korzystania z usług PURDE, PUH oraz KURDE
- postaw społecznych: szkolenie pozwoli na pozyskanie świadomości o nowych metodach skutecznego doręczenia elektronicznego w ramach postepowań prowadzonych w ramach właściwości różnych organów

Program szkolenia

1. Podstawa prawna założenia  ustawy o doręczeniach elektronicznych, cel i przedmiot regulacji i wyłączenia spod jej przepisów.
2. Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.
3. E- PUAP a nowa skrzynka do  doręczeń elektronicznych- ewolucja procesu .
4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych. usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i  publiczna usługa hybrydowa.
5. Definicja dokumentu elektronicznego , elektronicznego dowodu doręczenia, wysłania.
6. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej.
7. Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.
8. Baza adresów elektronicznych.
9. E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP) 
10. Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki .
11. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
12. Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
13. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych
14. Zmiany wdrożone do regulacji Kodeksu postepowania administracyjnego (wejście w życie 1.07.2021r.- art. 14, 33,35,37,39,391,,393 ,394  i kolejne.
15. Zmiany wdrożone do regulacji ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji od 1.07.2021- art. 17 c, art. 26§ 5c i §5d.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

wykład, case study, dyskusja

Trener

Małgorzata Czartoryska

Prawniczka, audytorka wewnętrzna ISO 27001, Inspektor Ochrony danych osobowych, prawnik obsługujący jednostki organizacyjne administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Od 1998r. lat związana z administracją rządową, samorządową, uczelniami wyższymi  i biznesem.  W okresie ponad 20 letniej kariery przeszkoliła kilkanaście tysięcy słuchaczy w tematach: KPA, Dostęp do informacji publicznej, Ochrona danych osobowych (RODO), audyt i kontrola wewnętrzna, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wieloletni wykładowca uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Współpracowniczka wielu firm szkoleniowych: MDDP, BDO, Golden Training, Infor, ApexNet, IRIP, FRDL itd.  Autorka książki „Egzekucja administracyjna tzw. Opłaty śmieciowej”, „Ochrona danych osobowych w działalności eventowej”, autorka artykułów o tematyce prawniczej w wydawnictwach Infor, TaxPress- Kazus podatkowy, Municipium. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.