Program szkolenia

1. Zarządzanie, zarząd, administrowanie, wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – omówienie różnych form dysponowania nieruchomościami.

a) Zarząd wynikający z przepisów prawa,

b) Zarząd trwały

c) Zarząd powierzony

d) Zarząd przymusowy (tzw. sądowy)

e) Zarządzanie w oparciu o umowę cywilną

f) Własność i wykonywanie prawa własności

g) Użytkowanie wieczyste

h) Ograniczone prawo rzeczowe: użytkowanie, służebność,

i) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

j) Najem i dzierżawa

2. Różne podstawy zarządzania nieruchomościami.

a) ustawa o własności lokali,

b) ustawa prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,

c) ustawa o gospodarcze nieruchomościami,

d) ustawa o drogach publicznych.

3. Sposoby podejmowania decyzji odnoszących się do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zależności od formy zarządu tymi nieruchomościami.

a) zarząd powierzony

b) zarząd tzw. „ustawowy”

c) mała i duża wspólnota

d) uchwały i umowy właścicieli lokali

e) dobre praktyki współpracy zarządcy wspólnoty z jej zarządem

4. Umowne granice uprawnień zarządców nieruchomości w kontekście przepisów ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

a) zakres uprawnień wynikający z ustawy o własności lokali,

b) zakres uprawnień wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) zakres uprawnień wynikający z ustawy kodeks cywilny.

5. Zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.

a) pojęcie stanu prawnego nieruchomości,

b) roszczenia do nieruchomości,

c) jak zarządzać nieruchomościami w roszczeniach,

d) lokatorzy w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

e) porządkowanie wpisów w dokumentach.

6. Znaczenie domniemania prawdziwości danych ujawnionych w księgach wieczystych.

a) obrót nieruchomością

b) windykacja,

c) podejmowanie decyzji przekraczających zwykły zarząd,

d) ograniczone prawa rzeczowe (służebność, hipoteka).

7. Sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości:

a) księgi wieczyste,

b) wypisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali,

c) operat ewidencyjny,

d) orzeczenia sadów,

e) inne dokumenty.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a w tym do zarządców nieruchomości, administratorów, rzeczoznawców oraz do zarządów spółdzielni wspólnoty, a także do właścicieli nieruchomości.

Cel szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są formy zarządzania nieruchomościami,
 • jakie są podstawy prawne zarządzania różnymi nieruchomościami i jakie ma to znaczenie dla zarządcy.
 • Zostaną przedstawione sposoby podejmowania decyzji oraz skutki prawne podjętych decyzji.
 • Wskażemy granice uprawnień zarządcy nieruchomości i z czego one wynikają.
 • Podpowiemy jak ustalać stan prany nieruchomości i jak zarządzać nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Wskażemy zalety i wady korzystania z informacji zawartych w księgach wieczystych.

Metodyka

Czy wiesz:

 • jakie elementy są formy zarządzania nieruchomościami i jakie to rodzi skutki?
 • jakie są podstawy prawne różnych form zarządzania oraz jakie ma to znaczenie formalne i praktyczne?
 • jaka odpowiedzialność jest związana z podejmowaniem decyzji w zarządzaniu nieruchomościami?
 • co wyznacza granice uprawnień zarządców nieruchomości?
 • jak zarządzać nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jakie znaczenie ma domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w księgach wieczystych?

Szkolenie jest stanowi kompendium wiedzy i omówienie różnych form zarządzania różnymi nieruchomościami, a przede wszystkim podaje jego uczestnikom praktyczne porady i zasady postępowania. Omówione zostaną sposoby ustalania stanów prawnych nieruchomości oraz kwestia prawdziwości (aktualności) danych zawartych w księgach wieczystych.

Trener

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line