Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie prowadzimy zapisów na to szkolenie otwarte. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenia wewnętrzne prosimy o kontakt biuro@orylion.pl lub telefonicznie 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

specjaliści, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych w praktyce.

Cele szczegółowe w zakresie:
Wiedzy: pozna genezę stosowania gier, ćwiczeń i case study w szkoleniach
Umiejętności: przećwiczy różne typy krótkich gier dydaktycznych, ćwiczeń i case study
Postaw społecznych:
- uświadomi sobie znaczenie odpowiedniego doboru gry, ćwiczenia i case study do realizowanego celu szkoleniowego
- będzie miał świadomość różnorodności gier, ćwiczeń i case study szkoleniowych

Program szkolenia

1/ Poczucie własnej wartości – kontroluj własne przekonania o sobie!
2/ Gry coachingowe-towarzyskie budujące samoocenę i dobre relacje interpersonalne.
3/ Autorefleksja, czyli jak wykształcić umiejętność konstruktywnej samokrytyki?
4/ Gry coachingowe-towarzyskie kształcące umiejętność autorefleksji.
5/ Planowanie własnej ścieżki kariery/edukacji w oparciu o ćwiczenia praktyczne pozwalające ustalić własne mocne i słabe strony oraz umiejętności specjalne.
6/ Myślenie przestrzenne, logiczne, spostrzegawczość, koncentracja uwagi, czyli jak kształcić powyższe umiejętności przy wykorzystaniu gier edukacyjnych?

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

warsztaty z zastosowaniem gier 

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.