Program szkolenia

I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:

a) rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,

b) jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,

c) Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,

d) co to jest zbiór dokumentów,

e) kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,

f) co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,

g) czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,

h) czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,

i) co to są akta księgi wieczystej?,

j) co to jest księga wieczysta dawna?,

k) problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,

l) własność,

ł) ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),

m) użytkowanie wieczyste,

n) służebność,

o) odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,

p) rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,

r) zasada jawności ksiąg wieczystych. 

II. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):

a) Oznaczenie księgi wieczystej.

b) Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.

c) Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.

d) Dział II – Własność.

e) Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

f) Dział IV – Hipoteka.   

III. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wydział Skarbu Miasta), zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wraz z jednostkami terenowymi, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Spółki energetyczne zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, Przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.  

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.

Metodyka

Wykład połączony z warsztatem

Trener

Agnieszka Lisak

Radca prawny w firmie windykacyjnej, zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, autorka wielu artykułów w prasie, w latach 2005-2006 piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A.

Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j.

Jest autorką następujących artykułów:

1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),

2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),

3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),

4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).

5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).

6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),

7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),

8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),

9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).

10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).

Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line