Program szkolenia

Moduł I – Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za nieruchomość, jej stan techniczny i jej wartość rynkową,oraz metody oceny stanu technicznego budynku oraz określenie potrzeb remontowo-inwestycyjnych:

- zużycie obiektu budowlanego

- inwentaryzacja stanu technicznego: metodyka, dokumentowanie

- okresowe kontrole

- zawartość protokołu z okresowej kontroli

Moduł II – Przygotowanie planów remontowych i inwestycyjnych

- skompletowanie danych i materiałów do planu

- planowanie

- analiza ryzyka

Moduł III - Przygotowanie i realizacja robót budowlanych:

- Przygotowanie organizacyjne: umowa o roboty projektowe; błędy projektowe przedłużające proces - legalizacji robót budowlanych; umowa o roboty budowlane

- Realizacja robót: wejście na roboty; nadzór i koordynacja realizacji prac; odbiory budowlane

Moduł IV -Zakończenie robót

- Formalności niezbędne przy zakończeniu robót

- Rozliczenie zadania i ocena osiągniętego efektu na podniesienie wartości nieruchomości

- Wady i usterki budowlane – dochodzenie ich usuwania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmi i gwarancji, oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • władz spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców nieruchomości mieszkalnych

Cel szkolenia

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Przedstawienie metod oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz oceny potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych prac mających na celu podniesienie wartości nieruchomości. Nabycie umiejętności w zakresie inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu. Zdobycie wiedzy w zakresie sporządzania protokołu z obowiązkowej kontroli, aby można było wykorzystać zawarte w nim informacje do sporządzania planów remontowych. Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku. Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.
Postaw społecznych: Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat oceny potrzeb remontowych i modernizacyjnych dla budynku mieszkalnego poprzez pryzmat oceny jego stanu technicznego, oraz planowania, przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. Wskazane zostaną metody oceny stanu technicznego nieruchomości, a przede wszystkim rola inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu technicznego oraz rola właściwie sporządzonych protokołów z obowiązkowych kontroli. Zwrócona będzie uwaga na zagrożenia dla obiektów budowlanych występujące zimą i na przygotowanie budynku do eksploatacji w tym trudnym okresie. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną też przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty budowlane, przeprowadzić je i zakończyć. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

Metodyka

Czy wiesz:
 • Jakie są obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkowników (w tym najemców) nieruchomości w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości?
 • Jakie są metody oceny stanu technicznego nieruchomości i związanych z nim potrzeb w zakresie wykonania remontów oraz i innych robót budowlanych?
 • Co powinien zawierać protokół z obowiązkowej kontroli, aby był przydatny w sporządzaniu planów remontowych?
 • Co to jest inwestycyjny proces budowlany, kiedy się on zaczyna i kiedy kończy, jakie są jego etapy?
 • Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
 • Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?

Trener

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

Novotel Wrocław City

Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław