Termin, miejsce, cena

01/12/2022 - 02/12/2022 Kraków
Hotel DEMEL ***
Ul. Głowackiego 22, 30-085 Kraków

Adresaci szkolenia

nauczyciele, pedagodzy, trenerzy, menadżerowie

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających słuchaczom wykonywać zawód trenera rozwoju osobistego i umiejętności miękkich

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy : Zostanie omówiona m.in. metodologia i cele diagnozowania potrzeb rozwojowych słuchaczy, aktywizujące metody prowadzenia szkoleń, fazy grupowe podczas treningu, sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej oraz grzechy główne w zawodzie trenera.
Umiejętności: Zadaniem kursu będzie przygotowanie uczestników do rozpoczęcia kariery w zawodzie trenera rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Dodatkowym atutem szkolenia będzie wprowadzenie treści przygotowujących do uzyskania certyfikatu i prowadzenia szkoleń w systemie VCC.

Program szkolenia

1/ Metodologia i cele diagnozowania potrzeb rozwojowych
2/ Aktywizujące metody i narzędzia prowadzenia szkoleń
3/ Trening doskonalenia umiejętności psychospołecznych
4/ Sposoby i techniki rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej i asertywność
5/ Kulisy pracy trenera
6/ Proces grupowy-charakterstyka i dynamika
7/ Autoprezentacja, komunikacja niewerbalna i wystąpienia publiczne
8/ Grzechy główne w pracy trenera

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład połączony z elementami warsztatowymi.

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.