Termin, miejsce, cena

05/12/2022 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

nauczyciele, psycholodzy, wykładowcy

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest poznanie technik uczenia się i szybkiego zapamiętywania tak aby nauczać szybciej i skuteczniej.

Cele szczegółowe w zakresie

Wiedzy:
- Słuchacze podczas warsztatu poznają techniki uczenia się i szybkiego zapamiętywania.
- Poznają metody szybkiego i skutecznego zapamiętywania, oparte na wyobraźni i kreatywności (m.in. mnemotechniki). 
- Poznają metody meta-kognitywne, czyli szybkiego uczenia się i organizowania materiału.
- Dowiedzą się, jak robić nielineralne notatki – mapy myśli, wykresy graficzne, fiszki, itp.
Umiejętności:
- Dowiedzą się, jak odkrywać mocne strony podopiecznych i skutecznie motywować
Postaw społecznych:
- Uczestnicy  zostaną przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w roli trenera umiejętności szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

Program szkolenia

1/ Skojarzenia, czyli jak kreatywnie zestawiać ze sobą dane, tak, by stworzyć nowe informacje? Ćwiczenia praktyczne.
2/ Czytanie ze zrozumieniem, czyli jak wybierać najważniejsze hasła i słowa klucze w tekście, po to, by rozumieć tekst zaledwie po jednym czytaniu! Ćwiczenia praktyczne.
3/ Metafory – praktyczne zastosowanie w procesie uczenia się. Ćwiczenia praktyczne.
4/ Parafraza, czyli jak skutecznie improwizować? Ćwiczenia praktyczne.
5/ Transformowanie, czyli jak efektywnie przekształcać dane w celu samodzielnego tworzenia nowych informacji? Ćwiczenia praktyczne.
6/ Notatki nielineralne: mapy myśli i diagramy graficzne.
7/ Definicje, czyli nie taki diabeł straszny, bo można nauczyć się je tworzyć i rozumieć.
8/ Sztuka wnioskowania, czyli jak zrobić coś z niczego?
9/ Mnemotechniki w praktyce, czyli jak zapamiętać daty, słówka obcojęzyczne, fakty i informacje podawane w podręcznikach?
10/ Dieta korzystna dla mózgu.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Warsztaty

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.