Program szkolenia

1. Klasyfikacja dłużników

1.1. Biedacy

1.2. Fraudzi

1.3. Gracze

1.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty

1.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu

1.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki

1.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy

1.4.4. Nawał obowiązków

1.4.5. Wypadek losowy

2. Windykacja telefoniczna

2.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot

2.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot

2.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem

2.3.1. Nawiązanie rozmowy

2.3.2. Powody braku zapłaty

2.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta

2.3.4. Negocjacje z dłużnikiem

2.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?)

2.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej

2.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?)

2.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych

2.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności

3. Wezwania do zapłaty

3.1. Upomnienie

3.2. Wezwanie do zapłaty

3.3. Wezwanie przedprocesowe

4. Spotkania bezpośrednie

4.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego

4.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

5. Przedawnienie roszczeń

5.1. Okres przedawnienia roszczeń

5.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń

5.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia

5.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

6. Postępowanie sądowe

6.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu

6.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych

6.2.1. Postępowanie zwykłe

6.2.2. Postępowanie upominawcze

6.2.3. Postępowanie nakazowe

6.3. Inne tryby postępowań sądowych

6.3.1. Postępowanie uproszczone

6.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

6.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej

6.3.4. Sąd polubowny

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

- pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi
- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za
wynik finansowy firmy
- osoby prowadzące działalność gospodarczą

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
• zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności
• zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami
• zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim
• zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
• prowadzić windykację telefoniczną
• sporządzać wezwania do zapłaty
• panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach
• przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania

Metodyka

  • Wykład połączony z warsztatem 

Trener

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
  • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Miejsce szkolenia

MS TEAMS

Szkolenie on-line