NOWE KONKURSY I NABORY!!!

1. Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2024
2. Działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – NABÓR WNIOSKÓW czerwiec – sierpień 2023, sierpień - wrzesień 2023
3. Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień – czerwiec 2023, kwiecień - maj 2024
4. Działanie 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji - NABÓR WNIOSKÓW wrzesień – październik 2023 
5. Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – NABÓR WNIOSKÓW  maj – czerwiec 2023
6. Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – NABÓR WNIOSKÓW  grudzień 2023
7. Działanie 2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia – NABÓR WNIOSKÓW wrzesień – październik 2023
8. Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP– NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023
9. Działanie 2.5 Usługi dla MŚP – NABÓR WNIOSKÓW październik – listopad 2023
10. Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP– NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023
11. Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień 2023, maj - czerwiec 2023
12. Działanie 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023
13. Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień – maj 2023, 
maj – czerwiec 2023, marzec – kwiecień 2024
14. Działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa – NABÓR WNIOSKÓW czerwiec – lipiec 2023
15. Działanie 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023
16. Działanie 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym – NABÓR WNIOSKÓW październik – listopad 2023
17. Działanie 3.7 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023 
18. Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – NABÓR WNIOSKÓW  październik – listopad 2023
19. Działanie 3.9 Ochrona bioróżnorodności na obszarach objętych formami ochrony przyrody – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023
20. Działanie 3.11 Ochrona bioróżnorodności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023 
21. Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, lipiec 2023, styczeń 2024
22. Działanie 4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, lipiec 2023, styczeń 2024
23. Działanie 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
– NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023
24. Działanie 4.4 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych 
– NABÓR WNIOSKÓW lipiec 2023
25. Działanie 4.5 Wspieranie energooszczędności – NABÓR WNIOSKÓW lipiec 2023, styczeń 2024
26. Działanie 4.6 Efektywne energetycznie przedsiębiorstwa – NABÓR WNIOSKÓW lipiec 2023
27. Działanie 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień 2023
28. Działanie 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023 
29. Działanie 4.9 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień 2023
30. Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień 2023
31. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023 
32. Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień – maj 2023
33. Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna – NABÓR WNIOSKÓW czerwiec – lipiec 2023 
34. Działanie 7.2 Infrastruktura edukacji ogólnej – NABÓR WNIOSKÓW lipiec 2023
35. Działanie 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej – NABÓR WNIOSKÓW lipiec – sierpień 2023
36. Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia – NABÓR WNIOSKÓW sierpień – wrzesień 2023, wrzesień – październik 2023 
37. Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023, listopad 2023
38. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie – NABÓR WNIOSKÓW wrzesień – październik 2023, październik 2023
39. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023
40. Działanie 8.2 Ekonomia społeczna – NABÓR WNIOSKÓW czerwiec – lipiec 2023
41. Działanie 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, luty - marzec 2024
42. Działanie 8.4 Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023 
43. Działanie 8.5 Usługi społeczne – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec  2023, styczeń 2024, marzec – kwiecień 2024
44. Działanie 8.6 Usługi zdrowotne – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023 
45. Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, październik – listopad 2023
46. Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, OHP – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień 2023, czerwiec – lipiec 2023 
47. Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023 
48. Działanie 9.3 Wsparcie instytucji rynku pracy – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, czerwiec 2023
49. Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023
50. Działanie 9.5 Ochrona środowiska pracy – NABÓR WNIOSKÓW kwiecień – maj 2023, czerwiec – lipiec 2023
51. Działanie 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian – NABÓR WNIOSKÓW sierpień – wrzesień 2023
52. Działanie 9.7 Outplecement – NABÓR WNIOSKÓW sierpień 2023
53. Działanie 10.1 Skuteczna edukacja – NABÓR WNIOSKÓW październik – listopad 2023
54. Działanie 10.2 Edukacja przedszkolna – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023
55. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023, maj – czerwiec 2023
56. Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe – NABÓR WNIOSKÓW maj – czerwiec 2023, luty – marzec 2024
57. Działanie 10.6 Kształcenie osób dorosłych – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023, sierpień – wrzesień 2023
58. Działanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023, marzec – kwiecień 2024 
59. Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – NABÓR WNIOSKÓW grudzień 2023
60. Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023, marzec – kwiecień 2024 
61. Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023 
62. Działanie 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie – NABÓR WNIOSKÓW październik 2023 
63. Działanie 12.1 Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023, sierpień – wrzesień 2023
64. Działanie 13.1 Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR – NABÓR WNIOSKÓW marzec – kwiecień 2023, sierpień – wrzesień 2023