dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej

Termin:

ogłoszenie konkursu kwiecień 2019r.
rozpoczęcie naboru wniosków czerwiec 2019r.
zakończenie naboru wniosków lipiec 2019r.

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

1. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.
2. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
3. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000 PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 I etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Poziom i kwota wsparcia:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)


W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
audyt wzorniczy – analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;
strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
a)    ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
b)    ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
c)    opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,
d)    ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie,
e)    zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
f)    możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
g)    rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Po realizacji I etapu możemy wnioskować o wdrożenie naszej strategii w ramach II etapu aplikowania (termin do 31.05.2020r, max. 3 mln złotych)

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.