Przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup „usług rozwojowych” pozwalających na rozwój kompetencji swoich Pracowników, w tym m.in.: analizę potrzeb rozwojowych (diagnozę), szkolenia czy doradztwo. 
Należy wybrać w bazie usług rozwojowych instytucję, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług (PARP), na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych.
Lista dostępnych możliwości uzyskania dotacji przez przedsiębiorców w linku: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z Urzędów Pracy), aktualne nabory ogłaszają bezpośrednio urzędy pracy. O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
-100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS możesz przeznaczyć na:
• doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
• kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
• badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. 

Szczegółowe informacje o KFS: 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy 
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023 https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6350314/PRIORYTETY%20WYDATKOWANIA%20KFS_2023.pdf/63d45f03-9678-472a-a8b6-cdf064f2c00a?t=1669113847286 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.