Przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup „usług rozwojowych” pozwalających na rozwój kompetencji swoich Pracowników, w tym m.in.: analizę potrzeb rozwojowych (diagnozę), szkolenia czy doradztwo. 
Należy wybrać w bazie usług rozwojowych instytucję, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług (PARP), na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych.
Lista dostępnych możliwości uzyskania dotacji przez przedsiębiorców w linku:

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubelskim

m.in: 

Nazwa projektu: Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP

Nazwa Operatora: Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2024 

Data zakończenia projektu: 31.08.2026                

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie możliwości adaptacyjności pracodawców i pracowników do zmian. Wsparcie skierowane jest do 5150 przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw w podregionie lubelskim (pow.: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin) poprzez objęcie ich usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodar            

Grupa docelowa: 5150 przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw w podregionie lubelskim

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 26 421 560,00       

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

  1.  Dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
  2. Dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
  3. Dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej;
  4. Dla dużego przedsiębiorstwa – 50% kosztów usługi rozwojowej;
  5. Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla pracodawcy, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;

2) Limity, o których mowa w pkt.1, ulegają podwyższeniu o 5 pkt proc. w następujących przypadkach:

  1. objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia;
  2. realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji.

Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z Urzędów Pracy), aktualne nabory ogłaszają bezpośrednio urzędy pracy. O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
-100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:
• doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
• kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
• badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. 

Szczegółowe informacje o KFS: 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy 
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6350314/PRIORYTETY%20WYDATKOWANIA%20KFS_2023.pdf/63d45f03-9678-472a-a8b6-cdf064f2c00a?t=1669113847286 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.