NALEŻYMY DO KLASTRÓW:

I. LUBELSKI KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU


12-12-2014r. na mocy podpisanej umowy partnerskiej powołano do życia Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, w skład weszły:

 • Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
 • Biznes Link Lublin (Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości)
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT sp. z o.o.
 • Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w Lublinie
 • Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 • Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
 • Inkubator Technologiczny Markiz sp. z o.o.
 • Lubelska Fundacja Rozwoju
 • Netrix Group sp. z o.o.
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania)
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Software camp  sp. z o.o.
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Informatyki)
 • Wschodnia Agencja Rozwoju sp. z o.o. (koordynator Wschodniego Klastra ICT)

Misja Klastra:

Tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości  w województwie lubelskim.

Uczestnicy klastra:

Instytucje otoczenia biznesu, działające w województwie lubelskim oferujące profesjonalne usługi skierowane na tworzenie i rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, szczególnie  w początkowym etapie jej rozwoju oraz  jednostki naukowo-badawcze.

II. KLASTER USŁUG DLA BIZNESU

Forma organizacyjna: Umowa o współpracy 

Podstawa prawna funkcjonowania: Umowa o współpracy w zakresie utworzenia Klastra Usług Dla Biznesu zrzeszającego podmioty działające na rzecz innowacyjności na obszarze Polski Wschodniej
Rok założenia: 2011
Rolę koordynatora/animatora klastra: pełni FPE Orylion

Przedmiotem działalności Klastra Usług Dla Biznesu jest rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami, ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego z regionów 5 województw Polski Wschodniej:  Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. Działalność klastra umożliwi jego członkom zwiększenie skali działalności, zdobycie nowych rynków zbytu, poprawienie jakości usług i umożliwi stworzenie kompleksowej oferty.

Stworzenie Klastra poprzedzone zostało analizą potrzeb grupy docelowej , w której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne. W pierwszym etapie działania dokonane zostało rozpoznanie wspólnych pól zainteresowań podmiotów go tworzących oraz nawiązanie inspirujących kontaktów między nimi. Dzięki wspólnej pracy członków Klastra udało się w oparciu o ich doświadczenie i potrzeby określić cele powiązania kooperacyjnego, typy podmiotów które mogą zostać członkami Klastra, wyłoniono koordynatora Klastra, powołano organy Klastra. Określone zostały ogólne zasady funkcjonowania i finansowania Klastra. Udało się wypracować wspólną koncepcję i porozumienie co do kierunku rozwoju inicjatywy klastrowej, gdzie każdy z członków klastra będzie miał możliwość wpływu i konfrontacji potrzeb. Uczestnicy Klastra mają równy, bezpłatny dostępu do usług, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez Klaster. W dalszej kolejności konieczne będzie dokonanie szczegółowych opracowań i wdrożenie strategii rozwoju Klastra w oparciu o potencjał wchodzących w jego skład podmiotów. 

Celem Klastra jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych, finansowych i szkoleniowych, procesów biznesowych i marketingowych, jednostek z sektora B+R. W konsekwencji realizacji tego celu wymiernym efektem funkcjonowania Klastra będzie wzrost jakości świadczonych usług biznesowych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co z kolei stanowi warunek konieczny do zbudowania nowoczesnej gospodarki. Zbudowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu pośrednio przyczyni się do podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego regionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia postępującej marginalizacji tej części kraju.

Klaster zapewni dodatkową przewagę zrzeszonych nad indywidualnymi przedsiębiorcami w postaci dostępu do nowych technologii, rzetelnych i profesjonalnych podwykonawców, firm świadczących usługi dobra komplementarne, co pozwoli obniżać koszty  realizacji usług. Dodatkowo stworzenie jednej wspólnej kompleksowej oferty wielokrotnie obniży koszty promocji oraz koszty dotarcia do odbiorcy końcowego. Wspólna kompleksowa oferta pozwoli stworzyć produkt atrakcyjny dla dużych korporacji, dla których każdy członek klastra z osobna nie jest wystarczającą atrakcyjnym partnerem biznesowym. Znacznie lepsza będzie także pozycja negocjacyjna, wspólny potencjał członków klastra zniweluje przewagę dużej firmy, klaster będzie równoważnym partnerem biznesem.

Definicja sektora usług dla biznesu:

Definicja podmiotowa:

Do klastra mogą przystąpić: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządowe, jednostki naukowo – badawcze. Członkami klastra mogą być instytucje prowadzące swoją działalność w ramach każdej dopuszczalnej przez prawo polskie formy prowadzenia działalności (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenie, fundacje, jbr, samorządy i inne formy)

Definicja przedmiotowa

Do klastra mogą przystąpić jednostki, których głównym przedmiotem działalności jest:
- działalność doradcza, która prowadzona jest na rzecz podmiotów gospodarczych (np. usługi patentowe, pośrednictwo kooperacyjne, pomoc w poszukiwaniu partnerów i nawiązaniu współpracy gospodarczej, opracowania biznes planu, zarządzania biznesem, tworzenia strategii rozwoju, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, analizy rynku)
- działalność finansowa, która prowadzona jest na rzecz podmiotów gospodarczych (np. pozyskiwanie finansowania zewnętrznego z funduszy strukturalnych, Programów Ramowych UE, funduszy venture capital, private equity, wprowadzanie firm na GPW i platformę New Connect,  Aniołowie Biznesu, poszukiwanie inwestorów zagranicznych itp.)
- działalność  szkoleniowa, która prowadzona jest na rzecz podmiotów gospodarczych (szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia dofinansowane, szkolenia certyfikowane, team building itp.)
- działalność kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych (tworzenie spółek, obsługa prawna spółek, prawo podatkowe, windykacja, prawo międzynarodowe itp.)
- działalność w zakresie marketingu, public relations, promocji świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych
- działalność  badawczo – rozwojowa (uczelnie wyższe, jednostki badawczo rozwojowe, instytuty badawcze itp.)
- transfer wiedzy i technologii – centra transferu technologii, parki naukowo – technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczość itp.
- firmy typu spin off spin out prowadzące działalność B+R lub świadczące usługi na rzecz podmiotów gospodarczych
- jednostki zajmujące się reprezentowaniem i ochroną interesów lokalnych pracodawców, dążącymi do ciągłego polepszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także działające na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

Wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do klastra powinny działać na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, innowacyjności podniesienia standardów obsługi biznesowej, promocji dobrych praktyk w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Kryteria selekcji członków klastra:
1. Stopień dopasowania przedmiotu działalności instytucji do profilu klastra:
- zgodność przedmiotu działalności z kierunkami uznanymi za priorytetowe w Strategii Klastra
- gotowość do współpracy z firmami i instytucjami będącymi członkami klastra.
2. Potencjał innowacyjny instytucji:
- skłonność i umiejętność kadry kierowniczej do zarządzania przez innowacje ( określona na podstawie zawodowego CV kluczowych pracowników firmy)
- zdolność firmy do wdrażania i finansowania innowacji (określona na podstawie sprawozdania finansowego firmy za ostatni rok obrotowy).
3. Spójność oferty instytucji z oferowanym oraz planowanym do wprowadzenia na rynek portfelem usług klastra,
- szerokość oferty instytucji, umożliwiająca osiągnięcie wyższej efektywności, dodatkowych efektów synergii oraz zwiększająca kompleksowość oferty klastra.

Lista członków Klastra Usług Dla Biznesu:

 • Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
 • Auto@Aero Technologies Sp. z o.o.
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
 • Fundacja a Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy ‘Nowe Media’
 • Zakład Pomocy Szkole Sp. z O.O.
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Żuraw
 • Zarząd i Administracja Nieruchomościami Duda - Borowicz
 • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
 • Lubelska Agencja Wspierania Inwestycji
 • Alter Sp. z o.o.
 • DEVCOMM ICT Marek Mędrek

III. OGÓLNOPOLSKI KLASTER ŚRODOWISKOWY BRANŻY GASTRONOMICZNEJ "POLSCY LIDERZY GASTRONOMII”

Grupa fachowców o uznanym autorytecie potwierdzonym osobistymi dokonaniami w Polsce i na świecie w trosce o szacunek i autorytet dla zawodowstwa, mistrzostwa, talentu i pasji wielu naszych koleżanek i kolegów, dla których wartościami nadrzędnymi pracy zawodowej są najwyższe standardy zaprasza do współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Środowiskowym Branży Gastronomicznej. Powstał 14-10-2014r.

 

NASI PARTNERZY:

PARTNER MEDIALNY:

Znajdź szkolenia i kursy, konferencje i webinary! | eventis.pl

LINK

Partnerzy – Rynek szkoleń – szkolenia, kursy, zapotrzebowanie na nie, na wyciągnięcie ręki

LINK

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.