Składanie wniosków: od 2 sierpnia 2023 r. – 8 listopada 2023 r. Instytucja ogłaszająca konkurs: PARP

Działanie 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje”

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia 2021-2027. 

Dla kogo /Wnioskodawcy: 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Prowadzący działalność co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie-dodatkowe punkty w ocenie.

Cel działania: projekt obejmuje wprowadzenie/wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub wdrożenie innowacji w procesie biznesowym

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują:

1) przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa). Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa zawiera co najmniej elementy wskazane w Załączniku nr 4 do RWP. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

2) wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Koszty kwalifikowalne:

1) koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej,

2) koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,-50 %

3) nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

4) nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi.

5) koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych,

6) koszty usług szkoleniowych,

7) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek.

FINANSE:

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Dofinansowanie w zależności od kosztów:

-inwestycje max 70 %

-usługi doradcze 50 %

-pomocą de minimis - do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki., wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz usługi te zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.