Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, Koszty kwalifikowane: od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

DZIAŁANIE 3.2.1 „Badania na rynek”.

Składanie wniosków:  od 13.01.2021 do 17.02.2021 (do godz.16:00:00)

Alokacja w konkursie: 435 000 000,00 zł

Na co: dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla kogo:  Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Forma pomocy:

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

Poziom i kwota wsparcia:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na doradztwo: 1 mln PLN;
 • Maksymalna wartość dofinansowania na doradztwo: 500 000 PLN;
 • Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: lubelskie 70%

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 1. 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 2. 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej-70%

Koszty kwalifikowane: od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Projekt nie może obejmować wyłącznie wydatków na doradztwo lub prace rozwojowe i musi obejmować wydatki na część inwestycyjną zgodną z dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy.

Koszty kwalifikowalne obejmują, koszty:

1. wydatki inwestycyjne:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradczee
 • pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
 • w zakresie pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę, jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres, co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

7) Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 6.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu

3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Pozostałe ważne informacje:

 • rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.
 • Wzór promesy kredytowej oraz wzór promesy leasingowej stanowią odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do regulaminu
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie
 • Ocena merytoryczna =Panelu Ekspertów. Przewidywany czas trwania Panelu Ekspertów wynosi 40 minut.
 • Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów tj. uzyskał, co najmniej 12 punktów, z zastrzeżeniem, że w kryteriach od 1 do 8 oraz od 12 do 13 i w kryterium 15 , uzyskał co najmniej po 1 pkt;
 • Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych), określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy.
 • Wnioskodawca posiada i dołączył do wniosku o dofinansowanie ostateczne pozwolenie na budowę.

KRYTERIA OCENY:

1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0, 1 lub 3 ) LUB Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej) (punktacja 0, 1 lub 3)

2. Projekt jest przygotowany do realizacji (punktacja 0, 1 lub 3)

3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, zgodne z obowiązującymi limitami oraz dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy (punktacja 0 lub 1)

4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1)

5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1)

6. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0, 1 lub 2)

7. Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego (punktacja 0, 1, 2, 3 lub 4)

8. Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji (punktacja 0, 1, 2 lub 3)

9. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1)

10. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 1)

11. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego (punktacja 0, 1 lub 2)

12. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja 0 lub 1)

13. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja 0 lub 1)

14. Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej)) (punktacja 0 lub 1)

15. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy konkursów ogólnych) LUB Projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych realizacji Pakietu dla miast średnich)) (punktacja 0 lub 1)

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt (w przypadku konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej 26 pkt).

FINANSOWANIE PROJETU:

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej.

W przypadku finansowania projektu również z innych źródeł zewnętrznych niż dotacja (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.

W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej Wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy).

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 • Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych – w wersjach dla firmy nierealizującej projekt oraz dla samego projektu) -
 • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R samodzielnie przez Wnioskodawcę, na zlecenie Wnioskodawcy lub potwierdzające nabycie wyników prac B+R, dokumenty potwierdzające dysponowanie prawami do wyników prac badawczo-rozwojowych oraz dokumenty potwierdzające zakończenie i odebranie prac B+R.
 • Dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzoru użytkowego: w przypadku, gdy projekt dotyczy wynalazku objętego ochroną patentową do wniosku Wnioskodawca załącza kopię dokumentu patentowego wraz z aktualnym wyciągiem  rejestru patentowego potwierdzającym stan prawny patentu lub patentu europejskiego albo równoważne dokumenty w przypadku patentu, na który udzielono ochrony w procedurze zagranicznej.
 • Dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzoru użytkowego: w przypadku, gdy projekt dotyczy wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej do wniosku Wnioskodawca załącza kopię dowodu dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej albo równoważnego dokumentu w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu uwiarygodniającego spełnienie kryteriów nowości, poziomu wynalazczego i przydatności do przemysłowego stosowania, o którym mowa odpowiednio w art. 25 - 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 • Dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzoru użytkowego: w przypadku, gdy projekt dotyczy wzoru użytkowego objętego ochroną Wnioskodawca załącza kopię dokumentu potwierdzającego stan prawny wzoru użytkowego.
 • Dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzoru użytkowego : w przypadku, gdy projekt dotyczy wzoru użytkowego zgłoszonego do ochrony Wnioskodawca załącza kopie dowodu dokonania zgłoszenia w celu uzyskania ochrony oraz kopię sprawozdania o stanie techniki.
 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu (jeśli dotyczy).
 • W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu lub leasingu musi być uwiarygodniona promesą kredytową lub leasingową, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym odpowiednio w załączniku 8 lub załączniku 9 do Regulaminu konkursu, na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz ważną przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy:
 • pełnymi sprawozdaniami finansowymi (zaleca się przedkładanie dokumentów w formacie PDF) za ostatnie dwa lata obrotowe sporządzonymi na podstawie ustawy o rachunkowości – w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy - w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do realizacji projektu:
 • w przypadku gdy realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę i Wnioskodawca już je posiada, Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie ostateczne pozwolenie na budowę;
 • w przypadku gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę, ale jest uzależniona od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca załącza do wniosku tę decyzję;
 • w przypadku gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty potwierdzające brak konieczności ich uzyskania, o ile je posiada tj. stanowisko właściwego organu, że projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 • Zaświadczenie o przynależności Wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego wystawione przez koordynatora Klastra (jeśli Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego).
 • Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową (w przypadku finansowania projektu kredytem bankowym).
 • Kalkulacja dodatkowych kosztów inwestycji (w przypadku gdy za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji wyliczane przy pomocy kosztów referencyjnych) sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 11 do Regulaminu konkursu.
 • Inne.

Czy prace b+r muszą być zakończone na dzień składania wniosku?

Tak. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez Wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu albo usługi) lub procesu technologicznego wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych).

Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw.

Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.

W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw.

Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.

W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jako odrębne załączniki:

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R samodzielnie przez Wnioskodawcę (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań, dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty związane z przeprowadzonymi pracami B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę np. umowy o pracę pracowników zaangażowanych w prace B+R lub zakresy obowiązków wskazujące na realizowanie w ramach umowy o pracę zadań związanych z pracami badawczo – rozwojowymi)

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R na zlecenie Wnioskodawcy (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań podpisany przez Zleceniobiorcę, protokół odbioru zrealizowanych prac B+R, umowy z wykonawcami zleconych prac B+R, dokumenty księgowe tj. faktury oraz dowody przelewów za wykonane i zakończone prace B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę)

Dokumenty potwierdzające nabycie wyników prac B+R (np. umowy ze sprzedającym, dokumenty księgowe w tym faktury i dowody przelewu za zakupione prace B+R w tym dowody zapłaty za zakupione licencje lub patenty) oraz dokumenty, z których wynika kluczowe znaczenie zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych dla cech lub funkcjonalności produktu będącego przedmiotem wdrożenia w ramach projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez Wnioskodawcę).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie dysponuje wzorem sprawozdania dotyczącego prac badawczo-rozwojowych. Należy postępować zgodnie z dokumentacją konkursową i ogólnie przyjętymi założeniami cd. Przygotowywania sprawozdań.

Dodatkowo należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

W związku z powyższym, celem jest wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, które muszą być gotowe na dzień złożenia wniosku.