Dofinansowaniu będą podlegały projekty prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych, czyli – gotową do sprzedaży spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Termin od 28 lutego 2019r. do 29 sierpnia 2019r.

Nr etapu

Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu

Data zakończenia naboru wniosków w ramach  etapu

1.

28.02.2019 r.

30.04.2019 r.

2.

01.05.2019 r.

30.06.2019 r.

3.

01.07.2019 r.

29.08.2019 r.

1. W przypadku projektu REALIZOWANEGO SAMODZIELNIE przez wnioskodawcę, prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości niemniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowalnych, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie.

2. W przypadku projektu REALIZOWANEGO W RAMACH KONSORCJUM, minimum 70% (liczbowo -wynik liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowalnych przypadających na danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o dofinansowanie w konkursie.


  • Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Typ Beneficjenta: MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
  • Intensywność: na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 80% kosztów kwalifikowalnych
  • Intensywność: na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Intensywność: na udzielnie pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Intensywność: na udzielenie pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 250 000 000,00 zł, w tym 100 000 000,00 zł na projekty zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 5 000 000 zł.

Zapraszamy do współpracy

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.