Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Składanie wniosków: Instytucja Zarządzająca – Gdzie składać wnioski?: PARP

 •  ogłoszenie konkursu: 15 września 2021 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 18 października 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 22 grudnia 2021 r.
 • Planowana alokacja: 50 000 000 zł

Dla kogo:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca który w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:

 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 • oraz ­ nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Forma pomocy:

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Poziom i kwota wsparcia:

Pomoc publiczną (max 50 % kosztów kwalifikowalnych ) jako:

 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP –udzielaną zgodnie z §24 i 25 rozporządzenia;
 • pomoc na udział MŚP w targach –udzielaną zgodnie z §28 i 29 rozporządzenia;

Pomoc de minimis udzielaną zgodnie z §33 i 34 rozporządzenia. (max 85% kosztów kwalifikowalnych)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:

1) maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

2) maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

3) maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Typy projektów:

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów działania określonych w SZOOP.

Do celów tych należy zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe  działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).

Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.


DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH, ZALICZA SIĘ:

Kwalifikowanie PONIŻSZYCH kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP obejmujących w szczególności:

a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,

b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców /kontrahentów na rynkach zagranicznych,

c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,

d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.),

f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,

g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy),

h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowanie poniższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP:

Rodzaj wybranej pomocy dla doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity.

2) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:

a) wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych3,

b) pozyskiwania zewnętrznego4 finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),

c) przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

d) przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

e) uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym5,

f) przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,

g) wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

h) tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

i) uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

j) analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

Kwalifikowanie poniższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis:

3) koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

a) wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,

b) szkoleń,

c) dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,

d) tłumaczeń,

e) badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,

f) projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 4 jest możliwe:

• w ramach pomocy de minimis - wszystkie koszty wymienione w pkt 4, lub

• w ramach pomocy na udział MŚP w targach - wyłącznie koszty wskazane w pkt 4 lit. a-g (z wyłączeniem kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych oraz kosztów, o których mowa w lit. g, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Rodzaj wybranej pomocy musi być jednolity dla danej imprezy targowej:

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych6, obejmujące:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,

c) zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji

d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju7,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,

f) reklamę w mediach targowych,

g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Koszty, o których mowa w lit. g, uważa się za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli koszty te zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ich kwalifikowanie możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis.

5) koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.