Konkurs otwarty 5/2021 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemy i wspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

WSPARCIE:

- Brokerzy technologii wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.

 1. Granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
 2. Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

KORZYŚCI DLA BIORCÓW TECHNOLOGII:

 • Możliwość zrefinansowania (zwrotu gotówki) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Ograniczenie ryzyka transakcji dzięki wsparciu ekspertów
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Swoboda w wyborze dawcy technologii – przedsiębiorca sam wybiera dostawcę technologii

 KORZYŚCI DLA DAWCÓW TECHNOLOGII:

 • Poszerzenie rynku zbytu
 • Zachowanie wysokiej jakości rozwiązania innowacyjnego przy obniżonych kosztach transakcji
 • Ułatwienie negocjacji dzięki wiarygodnej wycenie

GRANT NA TRANSFER TECHNOLOGII

 • Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)
 • Budżet konkursu:  5 500 000,00 PLN*

NA CO?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenie
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS do 70%

 • Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

WARUNKI UDZIELANIA REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ 

Regiony, w którym realizowany jest Projekt:

Mikro i mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy

ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

55%

45%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

Miasto stołeczne Warszawa

30%

20%

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: VAT, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, szkolenia pracowników, analiza przedwdrożeniowa czy zakup innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia

POMOC INWESTYCYJNA

Województwo, w którym realizowany jest Projekt

Mikro i mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęckosiedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

55%

45%

dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie

45%

35%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

Miasto stołeczne Warszawa

30%

20%

DEFINICJA INNOWACJI

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Innowacja marketingowa czy organizacyjna nie jest innowacją technologiczną, dlatego nie zawiera się rozumieniu innowacji w tym konkursie.

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług.

Innowacja procesowa, czyli innowacja w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Technologia – następujące wartości niematerialne i prawne mogące podlegać komercjalizacji wdrożeniu w gospodarce, będące przedmiotem oceny w Konkursie: patenty lub zgłoszenia patentów; wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych; wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych; prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.); prawa do chronionych odmian roślin; topografia układów scalonych; know-how. Technologia może składać się z więcej niż jednej wartości niematerialnej i prawnej, o ile są ze sobą ściśle związane i uzasadnia to cel Projektu.

Dawca technologii – wybrany przez Wnioskodawcę podmiot (w szczególności osoba fizyczna, jednostka naukowa, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na obywatelstwo /siedzibę, podmioty zagraniczne zarówno z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jaki spoza) dysponujący prawami do Technologii, jak również podmiotu uprawniony do rozporządzania prawami do Technologii (dystrybutor), który jest stroną Umowy warunkowej dotyczącej transferu Technologii zawieranej z Wnioskodawcą.

Opracowanie dotyczące wybranych rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

Sektory:

 • rybołówstwa i akwakultury
 • hutnictwa żelaza i stali
 • włókien syntetycznych
 • węglowy
 • budownictwa okrętowego
 • transportu
 • Pomoc „eksportowa”
 • Pomoc, która uprzywilejowuje produkty krajowe w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy
 • Rodzaj działalności gospodarczej a charakter wspieranego przedsięwzięcia
 • Produkcja, przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
 • wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury

Szczegółowe kody PKD pod załączonym linkiem:

https://www.poir.gov.pl/media/9258/Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR_Lipiec_2015_1_fin.pdf