Statut
„Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion”

§1

1.Beata Momot zwana dalej „Fundatorem” ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 22 czerwca 2004 w Lubartowie Fundację o nazwie: „Fundacja Promocji Europejskiej”, która zmieniła nazwę i obecnie nazywa się: „Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”. Nowa nazwa obowiązuje od 23 czerwca 2010r.
2.Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
3.Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą brzmiącą Fundacja Orylion. Nowa nazwa skrócona obowiązuje od 01 lipca 2015r.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

§3

Celem Fundacji jest:
•popieranie wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, w szczególności wzmocnienie konkurencyjności gospodarki oraz rozwijanie środowiska innowacyjnego, sprzyjającego międzynarodowemu transferowi wiedzy,
•aktywizacja osób bezrobotnych,
•podnoszenie jakości i efektywności kształcenia,
•przyczynianie się do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań i pomysłów technicznych, ekonomicznych i prawno-organizacyjnych w gospodarce polskiej,
•tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań gospodarczych i naukowych ze światem,  w szczególności wymiany informacji i myśli naukowo-technicznej,
•rozpoznawanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i doskonalenia dla gospodarki polskiej,
•realizowanie programów doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr kierowniczych polskiej gospodarki,
•upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania dla potrzeb polskiej gospodarki,
•opracowanie i wdrażanie innowacji prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firm,
•wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań́ grup nieformalnych na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
•inicjowanie i wspieranie działań́ na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość́ płciową, płeć́, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność́, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość́, status społeczny lub polityczny i inne cechy,
•zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce,
•zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

§4

Fundacja realizuje cele poprzez:

1.Programy informacyjne, służące krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, funkcjonowania gospodarki europejskiej oraz systemów finansowania rozwoju przedsiębiorczości w szczególności przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej
2.Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki poprzez programy szkoleniowe, doradztwo oraz działalność naukową.
3.Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń na poziomie krajowym jak i międzynarodowym
4.Uczestnictwo w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne instytucje i organizacje
5.Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i konsultacyjnej
6.Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju rynku, gospodarki, nauki, ochrony środowiska, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służącej efektywnemu transferowi wiedzy oraz zbliżeniu narodów i państw Unii Europejskiej.
7.Promocja dostosowywania mechanizmów funkcjonowania w sferze nauki, gospodarki, otoczenia biznesu do wymogów jednolitego rynku europejskiego.
8.Inspirowanie i wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
9.Programy stażów, wizyt studyjnych służące promocji współpracy europejskiej i międzynarodowemu transferowi wiedzy w firmach.
10.Programy stażów, praktyk, wizyt studyjnych służące rozwojowi edukacyjnemu dzieci i młodzieży w tym  projektów zagranicznych.
11.Zwiększanie aktywności obywateli i wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym
12.Upowszechnianie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym;
13.Rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
14.Organizowanie różnych form aktywności dla osób starszych.
15.Organizowanie projektów dla środowiska osób wykluczonych i dyskryminowanych w celu poprawy ich sytuacji w społeczeństwie.

§5

1.Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
2.Fundacja może realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje o zbliżonych celach statutowych.
3.Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§6

Fundacja może być uczestnikiem innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności spółek prawa handlowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§7

1.Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację
2.Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 20 000 złotych.

§8

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą przede wszystkim z:
1.funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora
2.środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach realizowanych projektów
3.darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych
4.dochodów z majątku Fundacji
5.wpływów z ofiarności publicznej
6.działalności gospodarczej fundacji
7.własnych dochodów z tytułu np. świadczenia usług specjalistycznych

§9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.32 A  Technika
85.32.B  Zasadnicze szkoły zawodowe
85.51.Z* Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z* Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację
85.59.A   Nauka języków obcych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
85.10.Z  Wychowanie przedszkolne
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych

§10

Organami Fundacji są:
1.Zarząd Fundacji

§10a

Fundacja może tworzyć również inne organy: Radę Fundacji, komisje i inne niezbędne wynikające z aktualnych potrzeb.

§11

1.Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Fundatora.
2.Każdy następny Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3.W skład zarządu może wchodzić Fundator

§12

Prezes i członkowie Zarządu oraz pełnomocnicy i prokurenci mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.

§13

Kompetencje Zarządu:

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3.Sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
4.Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5.Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
6.Prezes Zarządu ustala wynagrodzenie dla pozostałych członków zarządu
7.Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8.Podejmuje decyzje o przystąpieniu do fundacji i innych organizacji,
9.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał- zwykłą większością głosów.
10.Zarząd może powoływać i odwoływać pełnomocników i prokurentów.
11.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu
12.Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji do wykonywania uchwał Zarządu.
13.Zarząd podejmuje decyzje dotyczące uczestnictwa w programach pomocowych np. o uczestnictwie w projektach finansowanych ze środków unijnych i innych.
14.Zarząd decyduje o przeznaczeniu środków majątkowych fundacji w przypadku jej likwidacji.

§13a

1.Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków: W skład może wchodzić: Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady.
3.Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Fundacji.
4.Rada Fundacji jest powoływana przez Fundatora na wspólną 4 letnią kadencję.
5.Członkowie Rady Fundacji przestają pełnić swą funkcję w przypadku złożenia na piśmie osobistej rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Fundatora.
6. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Fundacji w związku z zajściem okoliczności przedstawionych w pkt.  6 Fundator powołuje nowego członka Rady Fundacji.

§13b

W przypadku powołania Rady, do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2.Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3.Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4.Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5.Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
6.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu
7.Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.
8.Ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Fundacji.
9.Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej..
10.Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika ze Statutu lub Regulaminu Rady Fundacji.

§14

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§14a

1.Po śmierci Fundatora Rada Fundacji przejmuje wszystkie kompetencje Fundatora, z zastrzeżeniem iż w zakresie tych kompetencji dla podjęcia decyzji potrzebna jest zgoda wszystkich członków Rady Fundacji, chyba że dotyczy to odwołania Prezesa lub członków Zarządu Fundacji oraz pełnomocników i prokurenta, kiedy to wystarczająca jest zwykła większość głosów.
2.Po śmierci Fundatora Rada Fundacji przestaje być organem kadencyjnym i staje się organem powołanym na czas nieokreślony.
3.Po śmierci Fundatora wolne miejsca w Radzie Fundacji z mocy Statutu przysługiwały będą, z zastrzeżeniem ust. 6, wyłącznie osobom, które byłyby spadkobiercami ustawowymi Fundatora według powszechnie obowiązujących w dacie śmierci Fundatora przepisów prawa polskiego, a następnie spadkobiercami ustawowymi tych osób według powszechnie obowiązujących w dacie ich śmierci przepisów prawa polskiego, bez ograniczenia czasowego. Jeżeli liczba osób uprawnionych, w ten sposób, do zasiadania w Radzie Fundacji byłaby większa niż maksymalna liczba członków Rady Fundacji określona Statutem, uprawnieni będą powoływani na członków Rady Fundacji w kolejności wynikającej z ich wieku zgodnie z zasadą starszeństwa.
4.Gdy po śmierci Fundatora nie będzie możliwe uzupełnianie składu Rady Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 członkowie Rady Fundacji będą uzupełniali jej skład w granicach określonych Statutem dokonując wyboru nowych członków w oparciu o jednomyślnie przyjęte przez Radę Fundacji kryteria, pozwalające na weryfikację realizacji przez nowych członków Rady Fundacji jej celów statutowych. Wybór nowego członka Rady Fundacji w trybie wskazanym w zdaniu pierwszym następował będzie wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji.
5.Zasady wyboru nowych członków Rady Fundacji określone w ust. 4 mogą być odpowiednio stosowane w przypadku, gdy mimo możliwości uzupełniania składu Rady Fundacji w sposób wynikający z ust. 3, zapewniający Radzie Fundacji działanie zgodne ze Statutem, w Radzie Fundacji w dalszym ciągu pozostawały będą wolne miejsca i wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na takie uzupełnienie jej składu.
6.Kandydat, który ma być powołany na członka Rady Fundacji lub uzyskać członkostwo w Radzie Fundacji w trybie wskazanym w ust. 3 musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i wyrazić zgodę na zasiadanie w Radzie Fundacji. Brak zgody osoby, z kręgu wskazanego w ust. 3 nie wyklucza jej udziału w Radzie Fundacji w późniejszym czasie.

§15

Zarząd  podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.