Termin, miejsce, cena

01/10/2024 - 02/10/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

-kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego),
-pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
-właściciele firm.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
-jak na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy?
-jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta?
-jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości?
-jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje?

Program szkolenia

1)  Wprowadzenie do analizy finansowej
a)  Istota, cele, etapy analizy finansowej
b)  Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
c)  Formy prezentacji wyników

2)  Analiza działalności przedsiębiorstwa
a)  Finansowe i pozafinansowe źródła informacji
b)  Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
c)  Identyfikowanie obszarów ryzyka i zarządzanie ryzykiem
d)  Analiza SWOT
e)  Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa – macierz BCG

3)  Wstępna analiza sprawozdań finansowych
a)  Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
b)  Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa - układ, treść, zakres analizy
c)  Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
d)  Wstępna analiza wskaźnikowa

4)  Analiza wskaźnikowa
a)  Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
b)  Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
c)  Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
d)  Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
e)  Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie f)   Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
g)  Mechanizm dźwigni finansowej - koszt kapitału, optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona

5)  Pomiar i analiza wyników z punktu widzenia właścicieli kapitału
a)  Mierniki ekonomicznej wartości dodanej - istota zysku rezydualnego
b)  EVA – formuła obliczeniowa, tryb wdrażania, wymagane korekty danych księgowych
c)  Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – IRR, NPV

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje

Trener

dr inż. Michał Kowalski

Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania finansami korporacyjnymi, systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Twórca i opiekun merytoryczny kursów. Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy, oraz Wykładowca studiów podyplomowych: Controlling w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controllingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw, kapitału intelektualnego, controllingu strategicznego i inwestycji kapitałowych. Wykonawca projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Zakres realizowanych tematów szkoleń (wybór): analiza finansowa, ocena projektów inwestycyjnych, controlling i rachunek kosztów, controlling strategiczny, wycena kapitału  intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, modelowanie finansowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.